Edukacja i migracja. Doświadczenia Stowarzyszenia “Dla Ziemi” 

Stowarzyszenie “Dla Ziemi” zakończyło cykl szkoleń poświęconych edukacji osób z doświadczeniem migracji. Spotkania odbywały się w lutym i marcu 2024 roku w ramach projektu “Akcja Integracja” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Szkolenia prowadziła Małgorzata Pamuła-Behrens, profesorka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, specjalistka w zakresie edukacji i integracji osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, glottodydaktyczna i romanistka. Wydarzenie adresowane było do kadry pedagogicznej pracującej w środowisku międzykulturowym oraz wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu nauczania osób z doświadczeniem migracji. 

Podczas czterogodzinnego spotkania poruszone zostały takie tematy jak: sytuacja dzieci z doświadczeniem migracji w szkole, uwikłanie językowe, procedura przyjęcia dziecka do szkoły, praca w oddziałach przygotowawczych. Uczestnicy i uczestniczki szkolenia mogły także zapoznać się z metodą JES-PL czyli narzędziem do nauki języka polskiego dzieci cudzoziemskich. Jest to autorska metoda wypracowana przez prowadzącą szkolenie – prof. Małgorzatę Pamułę-Behrens oraz prof. Martę Szymańską. 

W ramach projektu zaplanowano pięć szkoleń, uczestniczyło w nich ponad 100 osób. Reprezentowały one różnorodne instytucje. Były to zarówno szkoły podstawowe i średnie, jak i uczelnie wyższe, a spośród kadry pedagogicznej duże grono stanowiły asystentki międzykulturowe. Na liście uczestników i uczestniczek znalazły się także osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na rzecz integracji osób z doświadczeniem uchodźstwa. Nie zabrakło także przedstawicieli i przedstawicielek instytucji publicznych. 

Szkolenia odbywały się w formie zdalnej, dzięki czemu mogły w nich wziąć udział osoby z dowolnego miejsca w Polsce. Reprezentowane miasta to m.in. Kraków, Białystok, Warszawa, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Gdańsk, ale gościłyśmy też osoby z mniejszych miejscowości, np. Granowo, Ząbki czy Radzyń Podlaski. 

Osoby uczestniczące w zajęciach poproszone zostały o uzupełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej. Organizatorom zależało na informacji zwrotnej, która pozwoli dowiedzieć się, co w przeprowadzonych szkoleniach zostało ocenione wysoko, a co należałoby poprawić w przyszłości. 

Prawie 88 proc. ankietowanych oceniło szkolenia pod względem merytorycznym bardzo wysoko, pozostałe osoby zaznaczyły odpowiedź “wysoko”. Wśród odpowiedzi na pytanie “Co w programie szkolenia było dla Pani/Pana najbardziej przydatne/ciekawe?” znalazły się następujące stwierdzenia: 

 • praktyczne ujęcie tematu, w szczególności aspekty dotyczące różnic kulturowych, poczucia bezpieczeństwa i przynależności w grupie osób z doświadczeniem migracji, 
 • wskazówki do pracy z dziećmi wynikające z praktyki prowadzącej, 
 • pierwsza część szkolenia była formą uporządkowania wiedzy, druga wprowadziła metodę JES-PL, to zupełnie dla mnie nowe narzędzie, z którego chętnie skorzystam, 
 • spojrzenie na problem z perspektywy dziecka z doświadczeniem migracji. 

Czego zabrakło podczas szkolenia? Większość ankietowanych nie miała uwag do programu spotkania, wśród zebranych odpowiedzi znalazły się następujące głosy: 

 • wskazówek dotyczących pracy z rodzicami, 
 • omówienia specyfiki pracy asystentów międzykulturowych, 
 • czasu na dyskusję. 

Prawie 85 proc. osób oceniło bardzo wysoko sposób prowadzenia szkolenia przez prowadząca bardzo wysoko, niecałe 16 proc. zaznaczyło odpowiedź “wysoko”. Co przemawiało za taką oceną? Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami:

 • ciekawy sposób przedstawienia omawianych treści – wzbogacony przykładami z praktyki, zachęcanie uczestników do dzielenia się swoimi przemyśleniami i zadawania pytań, 
 • jestem obcokrajowcem, ale wszystko zostało tak jasno wyjaśnione, że nie było żadnych problemów ze zrozumieniem, 
 • prowadząca dzieliła się wiedzą w ciekawy i dostępny sposób, łączyła w przekazie dużo dziedzin, 
 • pani prowadząca wykazała się ogromną wiedzą merytoryczną i bardzo ciekawym sposobem jej prezentowania. Miała świetny kontakt z uczestnikami, 
 • prowadząca precyzyjnie omawiała poruszane kwestie. Bardzo istotne dla mnie były odniesienia do faktycznych doświadczeń i praktyczne zastosowanie zagadnień teoretycznych. Ponadto, bardzo cenię otwartość osoby prowadzącej szkolenie zarówno w kwestii dzielenia się swoimi osobistymi doświadczeniami, jak i w jej reakcjach na wypowiedzi osób uczestniczących w szkoleniu. 

Wszystkie ankietowane osoby poleciłyby udział w szkoleniu swoim znajomym. Dlaczego? Oto niektóre odpowiedzi:

 • szkolenie daje wsparcie, pozwala zrozumieć siebie i uświadomić sobie na jakim jestem poziomie adaptacji, dodatkowo poznałam łatwą metodę nauczania języka polskiego, 
 • nauczyłam się wielu nowych rzeczy, które wykorzystam w pracy dziećmi z doświadczeniem migracji, 
 • bardzo słusznie stwierdzono, że nauczyciele w Polsce nie są przygotowani do pracy z dziećmi z innych krajów. Dlatego też chciałabym, aby jak największa liczba nauczycieli była wyposażona w wiedzę w tym zakresie, 
 • szkolenie można polecić każdemu, kto pracuje z dziećmi z doświadczeniem migracji, postawione zostały ważne pytania, ale udzielono na nie odpowiedzi, poznałam podejścia pozwalające rozwiązywać problemy, 
 • podczas szkolenia można uzyskać cenne wskazówki i materiały do pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji. 

Ocenie poddana została również organizacja szkolenia. 78 proc. na pytanie “Jak ocenia Pan/Pani szkolenie od strony organizacyjnej?” odpowiedziało “Bardzo wysoko”, pozostałe osoby zakreśliły odpowiedź “wysoko”. Co zostało docenione w tym obszarze: 

 • sprawna komunikacja, przyjazna, zachęcająca do pracy atmosfera, 
 • bardzo dobry kontakt z organizatorami, 
 • bardzo dobra komunikacja ze strony organizatora, dbałość o szczegóły (np. potwierdzenie otrzymania linku do szkolenia), 
 • byłam bardzo mile zaskoczona sprawną organizacją szkolenia. Przekazywane informacje dotyczące spraw technicznych połączenia online było bardzo przejrzyste. Bardzo doceniam chęci organizatorów do bezpośredniego kontaktu telefonicznego. Pozwalało to na uzyskanie jasnych i klarownych odpowiedzi w kwestiach organizacyjnych, 
 • sprawnie poprowadzone spotkanie, a przed jego rozpoczęciem dostaliśmy przypomnienie o wydarzeniu, link do spotkania został wysłany z wyprzedzeniem. 

O krótkie podsumowanie zostały także poproszone osoby organizujące szkolenie oraz prowadząca. Pięć spotkań dla bardzo różnorodnej grupy było pewnym wyzwaniem. Jednak, zdaniem Ewy Kozdraj, prezeski Stowarzyszenia, udało się temu sprostać. “Moim zdaniem było to bardzo potrzebne szkolenie. Myślę, że było bardzo przydatne dla osób uczących dzieci cudzoziemskie. Prof. Behrens to profesjonalistka na najwyższym poziomie, posiadająca również bogate doświadczenie. Super się to udało!”. 

Z kolei prowadząca szkolenie wysoko oceniła jego organizację. “Bardzo doceniam zaangażowanie oraz organizację spotkań. Wszystkie informacje dla mnie jako prowadzącej były przygotowane na czas. Organizatorka łączyła się 30 minut przed każdym spotkaniem i był czas na sprawdzenie jakości połączenia przed każdym szkoleniem oraz sprawdzenie czy wszystkie materiały będą dostępne dla uczestników i uczestniczek. Uczestnicy i uczestniczki chętnie zabierali głos podczas szkolenia, aktywnie brali udział w zaproponowanych zadaniach, dzielili się swoimi doświadczeniami”.

Niebawem na stronie internetowej projektu “Akcja Integracja” umieszczone zostaną materiały szkoleniowe do bezpłatnego pobrania, a wszystkie osoby zainteresowane poznaniem metody JES-PL zapraszamy na stronę metodajes.pl

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.