“Akcja Integracja”. Podsumowanie projektu Stowarzyszenia “Dla Ziemi” 

Dobiega końca projekt “Akcja Integracja”. Finansowany był przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Dzięki zdobytym środkom, Stowarzyszenie “Dla Ziemi” mogło kontynuować swoją pracę adresowaną do uchodźców i uchodźczyń oraz polskiego społeczeństwa. Podsumowanie projektu odbyło się 22 kwietnia 2024 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim. 

To kolejny projekt, w którym skupiłyśmy się na integracji osób uchodźczych ze społecznością lokalną. Przez prawie dwadzieścia miesięcy prowadziłyśmy działania, które bezpośrednio wspierały uchodźców i uchodźczynie. Nie zabrakło również aktywności, dzięki którym osoby te mogły poznać bliżej swoich polskich sąsiadów i sąsiadki – wyjaśnia Ewa Kozdraj, prezeska Stowarzyszenia “Dla Ziemi” i koordynatorka projektu. 

Wsparcie dla osób uchodźczych 

Udało się zorganizować kursy języka polskiego dla uchodźców i uchodźczyń przybyłych do Polski z dwóch państw. W Berezówce i Suchowoli na lekcje uczęszczała grupa z Afganistanu, pod opieką Doroty Iwanejko uczyły się całe rodziny – zarówno dzieci, jak i dorośli. W tym samym czasie, Renata Sierociuk prowadziła zajęcia online dla afgańskich uchodźców i uchodźczyń. Wszystkie te osoby przybyły do Polski w sierpniu 2021 roku, ewaluowane przez polskie władze. 

Jeszcze inne grupy miały kursy w Lublinie. Dwa razy w tygodniu spotykały się one w Miejscu w Lublinie – przestrzeni prowadzonej przez Stowarzyszenie. To właśnie tutaj Anastazja Lisowska uczyła języka polskiego osoby uchodźcze z Ukrainy. 

Wsparcia w placówkach edukacyjnych udzielała Olga Mazur – asystentka międzykulturowa. W roku szkolnym 2022/2023 pomagała w integracji ukraińskim uczniom i uczennicom w Zespole Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim. W tej drugiej placówce udało się przedłużyć jej pracę także na kolejny rok szkolny. 

Mogłyśmy również kontynuować naszą pracę w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Jesteśmy tam nieprzerwanie od 2009 roku – podkreśla Ewa Kozdraj. W ramach projektu “Akcja Integracja” zatrudniona była tam Zalina Tareeva. Zalina, wraz z rodziną mieszkała przez kilka lat w łukowskim ośrodku oczekując na decyzję w sprawie przyznania statusu uchodźcy. Wie z czym mierzą się osoby w procedurze uchodźczej, z jakimi problemami muszą sobie radzić. Dzięki projektowi starała się na bieżąco odpowiadać na potrzeby mieszkających tam osób, czuwała także nad zajęciami dla dzieci. 

Szkolenia dla kadry pedagogicznej 

W projekcie zaplanowanych zostało także sześć szkoleń dla pracujących w środowisku międzykulturowym oraz z osobami z doświadczeniem migracji. Jedno z nich odbyło się stacjonarnie. Piętnaście osób z lubelskich szkół oraz organizacji pozarządowych i instytucji kultury spotkało się wspólnie z dr Agatą Świdzińską oraz dr Magdaleną Kawą, aby dowiedzieć się więcej, jak skuteczniej pracować w zespołach różnorodnych kulturowo. Analiza ankiet ewaluacyjnych pokazuje, że cel spotkania został osiągnięty. Na pytanie “Co było dla Ciebie najważniejsze w trakcie dzisiejszych warsztatów?”, jedna z osób napisała – wiedza przekazana przez prowadzące. Podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem przez uczestniczki/uczestników warsztatów. Wskazanie kierunku działań, informacji, gdzie można szukać więcej wiedzy w wymienionym temacie. Polecenie literatury związanej z tematem warsztatów. 

Z kolei pięć szkoleń “Edukacja osób z doświadczeniem migracji” poprowadziła prof. Małgorzata Pamuła-Behrens. Wzięło w nich udział ponad sto osób z całej Polski, w tym także osoby, cudzoziemskie, które w Polsce zatrudnione są jako asystenci/asystentki międzykulturowy/międzykulturowe. Prowadząca jest współautorką metody nauki języka polskiego jako obcego “JES-PL”. W trakcie szkolenia została ona przedstawiona i omówiona uczestnikom i uczestniczkom. Dzięki niej, uczestnicy i uczestniczki szkolenia, mogą wspierać osoby z doświadczeniem migracji, z którymi pracują. Część z nich deklarowała wykorzystanie jej w praktyce –  … druga [część szkolenia] wprowadziła metodę JES-PL, to zupełnie dla mnie nowe narzędzie, z którego chętnie skorzystam. – napisała jedna z osób. 

Kobiece spotkania terenowe 

Jedno z naszych działań integracyjnych to spotkania kobiece. Odwiedzamy miejscowości na Lubelszczyźnie, gdzie spotykają się mieszkające tam kobiety z kobietami doświadczającymi uchodźstwa – mówi Ewa Kozdraj.  Nie zabrakło także ich w projekcie “Akcja Integracja”, a za ich organizację odpowiadała Karolina Suska. Udało się dotrzeć do pięciu miejscowości, aby rozmawiać o tym, jak wygląda sytuacja uchodźców i uchodźczyń w Polsce, z jakimi mierzą się wyzwaniami. Ale także o tym, co łączy kobiety, niezależnie od tego skąd pochodzą, jak się różnią i w jaki sposób pracować ze sobą, aby można było mówić o skutecznej integracji. 

Wykłady online 

W ramach projektu organizatorzy chcieli także dotrzeć z informacją o sytuacji w krajach pochodzenia osób uchodźczych przebywających w Polsce. Udało się zarejestrować cztery wykłady. Jagoda Grondecka opowiadała o tym, co dzieje się w Afganistanie. Kamil Kłysiński przybliżył sytuację w Białorusi, Wojciech Górecki opowiedział o Czeczenii, zaś dr Jakub Olchowski podzielił się swoją wiedzą na temat Ukrainy. 

Kolejne wykłady poświęcone były tematyce związanej z obecnością osób cudzoziemskich w Polsce. Dr Anna Młynarczuk-Sokołowska opowiedziała o edukacji dzieci z doświadczeniem migracji, Aleksandra Ośko wyjaśniła, jak obecnie wygląda skala migracji do Polski i z jakimi wyzwaniami mierzą się przybyłe tutaj osoby. Dr Magdalena Kawa przedstawiła działania integracyjne podejmowane przez Stowarzyszenie”Dla Ziemi”, a dr Natalia Judzińska opowiedziała, jak wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Wszystkie wykłady zostały przetłumaczone na Polski Język Migowy, a dodatkowo w formie pisemnej dołączono tłumaczenie w języku ukraińskim. 

Przygotowano także trzy wykłady adresowane do osób uchodźczych z Ukrainy. Pierwszy wygłosił Julian Hofman, który wyjaśnił, jak powinna wyglądać umowa o pracę oraz wynajmu mieszkania. Nataliia Marchenko opowiedziała o dobrostanie psychologicznym, zaś Olga Mazur o asystenturze międzykulturowej. Wszystkie wykłady udostępniane są na kanale Stowarzyszenia na portalu You Tube. 

Materiały audiowizualne 

Okres realizacji projektu przypadł na piętnastolecie działań Stowarzyszenia w obszarze wsparcia edukacji i integracji osób uchodźczych. W ramach działań promocyjnych powstały materiały wideo przybliżające dorobek organizacji w tym zakresie. Utworzona również strona projektowa, na której znaleźć można opis wszystkich działań podjętych w projekcie. Dostępna jest ona pod tym adresem.  

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.