Standardy organizacji

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” wspiera ofiary kryzysów humanitarnych spowodowanych konfliktami zbrojnymi i występującymi  katastrofami naturalnymi poprzez szeroki zakres działań integracyjnych oraz prowadzi działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska.
Nasza organizacja kieruje się dziewięcioma zasadami. Chcemy, żeby wszystkie osoby, którym pomagamy, wiedziały, czego mogą od nas oczekiwać.

Zrobimy wszystko, żeby:

 1. Zrozumieć potrzeby, z którymi się zgłaszasz i dostarczyć Ci tyle wsparcia ile potrzebujesz.
 2. Udzielić Ci pomocy, kiedy jej potrzebujesz.
 3. Odpowiedzieć na każde Twoje pytanie.
 4. Udzielić pomocy, która spełni Twoje obecne potrzeby oraz pomoże Ci przygotować się na podobne sytuacje w przyszłości. Nie wyrządzimy Ci żadnej krzywdy.
 5. Poinformować Cię, jakiego wsparcia jesteśmy w stanie Ci udzielić i jak powinnaś/powinieneś być traktowany. Zrobimy, co możemy, żeby umożliwić Ci podzielenie się opinią na temat pomocy, którą od nas otrzymałeś/otrzymałaś.
 6. Umożliwić Ci zgłoszenie skarg dotyczących jakości otrzymanej pomocy lub sposobu traktowania Cię przez personel naszej organizacji. Nikt nie może Cię szykanować z powodu decyzji o złożeniu skargi. Obiecujemy, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone.
 7. Nawiązać współpracę z innymi organizacjami, które prowadzą podobną działalność. Będziemy współpracować z innymi organizacjami, koordynować nasze działania i doświadczenia, aby lepiej odpowiedzieć na Twoje potrzeby.
 8. Uczyć się na doświadczeniach, aby pomoc, której udzielamy, była coraz lepsza.
 9. Zapewnić, że nasz personel posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne, aby Cię efektywnie wspierać.
 10. Odpowiedzialnie zarządzać wszystkimi dostępnymi środkami (materialnymi, finansowymi, opieką medyczną i innymi), w celu zminimalizowania strat i dostarczenia Ci efektywnej pomocy.

Misja organizacji:

Pomoc dla uchodźców: Stowarzyszenie „Dla Ziemi” pracuje na rzecz uchodźców i uchodźczyń, przebywających na Lubelszczyźnie. Głównym celem Stowarzyszenia jest integracja cudzoziemców i cudzoziemek z obywatelami i obywatelkami Polski, która polega na wsparciu ich w adaptacji i indywidualnym rozwoju. Stowarzyszenie „Dla Ziemi” działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Wśród głównych założeń Stowarzyszenia jest zmiana negatywnego postrzegania tej grupy osób przez środowisko, w którym przebywają oraz uwrażliwienie na potrzebę niesienia pomocy, aby wykształcić w społeczeństwie właściwe postawy. Stowarzyszenie „Dla Ziemi” prowadzi programy adaptacyjne i integracyjne, pomaga w szukaniu mieszkań dla uchodźców i uchodźczyń.
Edukacja społeczeństwa: Stowarzyszenie prowadzi kursy z języka polskiego, organizuje kursy zawodowe, zajęcia wyrównawcze dla dzieci, zapewnia pomoc psychologiczną, zatrudnia asystentki międzykulturowe, organizuje wycieczki oraz spotkania z kobietami z organizacji wiejskich, a także prowadzi zajęcia międzykulturowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z Lubelszczyzny. Ponadto w prowadzonych warsztatach porusza tematykę praw człowieka, działań antydyskryminacyjnych oraz wszystkich spraw związanych z ekologią.
Od samego początku Stowarzyszenie skupia się również na działaniach ekologicznych, dlatego tworzy warsztaty leśnej edukacji dla najmłodszych. W działania te włącza całe rodziny, gdzie rodzice i dzieci mogą wspólnie budować np. bazy, tworząc przy tym teren przyjazny i atrakcyjny przyrodniczo, ucząc poprzez edukację szacunku do lasów i ich mieszkańców. Ponadto organizowane są wycieczki, zabawy dla dzieci, zajęcia edukacyjne i artystyczne. Niezależnie od dostępności funduszy unijnych, organizacja może pomagać poprzez wsparcie otrzymywane od prywatnych darczyńców i organizacji, a także dzięki pomocy wolontariuszy i wolontariuszek. Udzielana pomoc jest bezpłatna dla osób z niej korzystających.

Współpraca:

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” współpracuje ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, firmami i organizacjami międzynarodowymi. Poprzez wielostronną współpracę z innymi podmiotami oraz dofinansowanie działań z programów unijnych czy też prywatnych firm oraz przekazywane darowizny organizacja może realizować cele statutowe.

Cele:

 • stworzenie warunków pełnej realizacji, gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wolności zrzeszania się, umożliwienie członkom Stowarzyszenia równego, bez względu na przekonania prawa czynnego uczestniczenia w życiu publiczno- gospodarczym, wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań;
 • popularyzacja technologii sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi;
 • podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej i świadomości ekologicznej społeczności regionu;
 • działania na rzecz mniejszości narodowych i uchodźców;
 • edukacja globalna i edukacja rozwojowa;
 • wymiany międzynarodowe i kontakty z zagranicą;
 • prowadzenie działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach prawa;
 • organizowanie ruchu społecznego i kulturalnego wokół Stowarzyszenia;
 • rozwój lokalny;
 • działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej;
 • propagowanie postaw antydyskryminacyjnych i działań na rzecz praw człowieka;
 • propagowanie szeroko rozumianej polityki Unii Europejskiej;
 • inicjowanie i wspieranie społecznej i zawodowej aktywności obywateli, zwłaszcza z grup szczególnego ryzyka lub wykluczonych społecznie, w tym min. bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, kobiet, młodzieży i dzieci;
 • inicjowanie i wspieranie działalności w zakresie edukacji, kultury i sportu, szczególnie osób
  zamieszkałych na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych;
 • promowanie i organizowanie wolontariatu;
 • podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym wśród osób w każdej kategorii wiekowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:


 • gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i rzeczowych w postaci składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej oraz z zysków z działalności gospodarczej odprowadzanych na realizację celów statutowych i zadań nakreślonych przez Zarząd;
 • organizowanie i finansowanie ze środków Stowarzyszenia szkoleń, kursów, prelekcji, wykładów, seminariów, zajęć praktycznej nauki zawodu, zagadnień ochrony środowiska i zasad prowadzenia działalności gospodarczej organizowanie ekoturystyki, warsztatów, koncertów, innych wydarzeń kulturotwórczych i imprez publicznych, z których dochód ma być przeznaczony na cele Stowarzyszenia;
 • rozwijanie infrastruktury służącej do działalności statutowej Stowarzyszenia;
 • prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej i usługowej, w tym również eksportu i importu towarów, płodów rolnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca z władzami terenowymi, organizacjami ekologicznymi producentami narzędzi i maszyn, fundacjami, placówkami doświadczalno – naukowymi, dystrybutorami żywności naturalnej;
 • prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w kraju i za granicą, a także organizowanie w regionie imprez połączonych z promocją i reklamą własnych osiągnięć;
 • gromadzenie dokumentacji i fotografii oraz innych zbiorów dokumentujących działalność Stowarzyszenia;
 • rozwijanie działalności w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ekologia, rozwój lokalny i regionalny, działalność wydawnicza oraz edukacyjno – szkoleniowa, prawa człowieka, prawa uchodźców i innych grup dyskryminowanych;
 • promowanie, udostępnianie i upowszechnianie nowoczesnych mediów i technologii.

PSEA:

Kodeks postępowania w Stowarzyszeniu „DLA ZIEMI” w zakresie zapobiegania wyzyskiwaniu i wykorzystywaniu seksualnemu

Celem wprowadzenia Kodeksu jest określenie reguł i zasad postępowania oraz wskazanie działań, jakie należy podjąć, aby stworzyć bezpieczne środowisko dla beneficjentów Stowarzyszenia.

Pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia, tj. wszystkie osoby pracujące dla Stowarzyszenia lub w imieniu Stowarzyszenia, w jakimkolwiek charakterze, na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, a także wolontariusze, stażyści, praktykanci, dostawcy (Personel) zobowiązane są do stosowania Kodeksu.

§ 1.

Personel ma obowiązek przestrzegać zasad polityki Stowarzyszenia „Dla Ziemi” dotyczącej zapobiegania wyzyskiwaniu i wykorzystywaniu seksualnemu (PSEA), w szczególności:

 1. przestrzegać zasad polityki Stowarzyszenia dotyczącej zapobiegania wyzyskiwaniu i wykorzystywaniu seksualnemu;

 2. traktować wszystkie osoby, z poszanowaniem ich praw i godności oraz działając w ich najlepszym interesie bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne lub pozycję danej osoby;

 3. przyczyniać się do tworzenia środowiska, w którym beneficjenci Stowarzyszenia są szanowani;

 4. niezmiennie stosować wysokie standardy profesjonalnego zachowania, dając pozytywny wzór do naśladowania;

 5. respektować prawa beneficjentów, do prywatności i poufności;

 6. nie utrwalać wizerunku beneficjentów bez ich lub ich opiekunów prawnych zgody; przy czym każdorazowo należy poinformować beneficjenta o przeznaczeniu zdjęcia oraz uszanować jego decyzję o odmowie.

 7. zgłaszać i reagować na wszelkie obawy, podejrzenia lub zarzuty dotyczące rzeczywistego lub możliwego wyzyskiwania lub wykorzystywania seksualnego beneficjentów;

 8. w pełni współpracować przy każdym dochodzeniu dotyczącym obaw lub zarzutów wyzyskiwania lub wykorzystywania seksualnego beneficjentów.

§ 2.

Cały personel Stowarzyszenia „Dla Ziemi”, partnerzy oraz osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem są zobowiązane, że nie będą:

 1. dopuszczać do wyzyskiwania ani wykorzystywania seksualnego beneficjentów;

 2. zachowywać się w jakikolwiek sposób, który naraża beneficjentów na ryzyko skrzywdzenia;

 3. angażować beneficjentów, w jakąkolwiek formę aktywności seksualnej, która wiąże się z wymianą pieniędzy, zatrudnienia, towarów lub usług w zamian za seks. Obejmuje to przysługi seksualne lub inne formy poniżania/wykorzystywania;

 4. mówić lub zachowywać się wobec beneficjenta w sposób niewłaściwy, obraźliwy, obelżywy, prowokujący seksualnie, poniżający;

 5. trzymać/przytulać/dotykać beneficjenta, w sposób niewłaściwy lub przekraczający obowiązujące normy kulturowe;

 6. wyręczać beneficjenta, w czynnościach osobistych, które może wykonać samodzielnie;

 7. bić lub stosować inną formę fizycznej przemocy /znęcania się nad beneficjentami;

 8. postępować w sposób, który zawstydza, poniża, stanowi inną formę przemocy emocjonalnej wobec beneficjentów;

 9. dyskryminować lub faworyzować pojedynczych beneficjentów;

 10. tolerować lub przyczyniać się do przejawiania przez beneficjentów zachowań nielegalnych, niebezpiecznych lub obraźliwych;

 11. uzyskiwać dostęp, przeglądać, tworzyć, pobierać lub rozpowszechniać obraźliwe wizerunki beneficjentów bez ich zgody.

Dokumenty do pobrania:

Adres kontaktowy: