Partnerstwo “Luba Kraina”

Po to, by móc efektywniej rozwijać nasz Region, a także starać się o fundusze Unii Europejskiej coraz bardziej niezbędne jest wykazanie umiejętności współpracy partnerskiej pomiędzy lokalnymi instytucjami publicznymi, pozarządowymi i sektorem prywatnym.
Stąd zrodziła się potrzeba osiągnięcia takiego porozumienia.W dniu 10 stycznia 2005 roku w  Urzędzie Gminy Kamionka z inicjatywy Stowarzyszenia Ekologicznego “Dla Ziemi” odbyło się spotkanie w sprawie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy organizacjami z naszej gminy i z gminy Firlej. Do jej podpisania zaprosiliśmy przedstawicieli szkół, lokalnych stowarzyszeń, domów Kultury, bibliotek, banków oraz Muzeum Zamoyskich.

Porozumienie o współpracy w ramach Partnerstwa “Luba Kraina”

Niżej podpisani przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz naszego regionu, uznając, że :

  1. Nasz region jest bogaty zarówno w wartości przyrodnicze jak i kulturowe, perspektywy rozwoju wiązać więc należy zarówno z kultywowaniem tych wartości jak i również z tworzeniem nowoczesnych infrastruktur służących jej mieszkańcom.
  2. Nasz region boryka się z szeregiem problemów natury gospodarczej, społecznej i ekologicznej, stanowiących poważne wyzwania dla władz i mieszkańców tych terenów. Problemy te wymagają podjęcia wspólnych działań mających na celu inicjowanie i wdrażanie nowych przedsięwzięć.

Postanawiamy:
Podjąć współpracę partnerską pomiędzy przedstawicielami władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, oświaty i wszystkich innych środowisk działających w Regionie.

Partnerzy ufają, że:
Partnerstwo przyczyni się do stworzenia i realizacji wspólnej wizji rozwoju zrównoważonego Regionu przy wykorzystaniu pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy regionalnej. Realizacja rozwoju zrównoważonego wyraża się przez równorzędne uwzględnienie w procesie decyzyjnym racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.

Celem partnerstwa jest:
Zintegrowanie rozproszonych dotychczas działań organizacji pozarządowych, samorządu oraz lokalnych przedsiębiorców na rzecz rozwoju zrównoważonego, ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz współpracy w Regionie.

W związku z powyższym niżej podpisani deklarują:
  1. Promowanie i rekomendowanie działań i przedsięwzięć różnych środowisk społecznych przez włączanie ich w szeroką inicjatywę regionalną zmierzającą do zrównoważonego rozwoju całego Regionu;
  2. Zbliżanie i łączenie różnych działań w Regionie, zarówno dużych kompleksowych projektów, jak i mniejszych, bardziej lokalnych przedsięwzięć indywidualnych grup społeczności lokalnych;
  3. Pełniejsze wykorzystanie możliwości, potencjału i zainteresowań różnych środowisk społecznych Regionu do realizacji działań oraz aktywizacji społeczności lokalnej;
  4. Wymianę informacji i doświadczeń oraz zwiększanie świadomości, wiedzy i akceptacji społecznej dla przedsięwzięć realizowanych w Regionie;
  5. Pozyskiwanie środków finansowania na realizację różnych przedsięwzięć w Regionie;
  6. Wspieranie i inicjowanie regionalnych koalicji, porozumień oraz umów o współpracy w Regionie.