Obcy? Zbliżenia – razem bezpieczniej

Projekt „OBCY? Zbliżenia – razem bezpieczniej” realizowany był ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę finansowanego ze środków The Velux Foundations oraz środków pozyskanym w ramach grantu instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego.

Od 2009 roku współpracujemy z ośrodkami dla cudzoziemców i szkołami, do których uczęszczają dzieci uchodźcze na Lubelszczyźnie. Nasze działania mają głównie charakter wspierający z zakresu edukacji i integracji dzieci oraz dorosłych mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemców. Zaproponowany przez nas projekt jest efektem rozmów prowadzonych głównie z pracownikami ośrodków dla cudzoziemców oraz dyrekcją szkół podstawowych w Bezwoli i w Łukowie. Z naszej diagnozy wynika, że działania wspierające z zakresu psychologii i pedagogiki powinny być prowadzone nie tylko w ośrodkach dla cudzoziemców, ale także w szkołach – gdzie dzieci cudzoziemskie spotykają się ze swoimi polskimi rówieśnikami i mają do czynienia ze zwyczajami panującymi w Polsce. Wspólne działania – warsztaty pobudzające kreatywność, w których nie jest najważniejsza znajomość języka polskiego i wsparcie psychologa kulturowego oraz przeprowadzenie warsztatów i doradztwa dla rodziców w ośrodkach, pomoże zrealizować główny cel projektu – wsparcie psychologiczne i integracyjne dzieci uchodźczych uczęszczających do polskich szkół. Projekt jest realizowany od września 2016 do lutego 2017 na terenie Bezwoli i Łukowa. Dzięki działaniom projektu jest szansa na: pomoc rodzicom cudzoziemskim w wychowaniu dzieci bez przemocy; aktywne włączenie się rodziców (matek) w proces edukacji oraz wsparcie rozwoju psychospołecznego dzieci; wzrost kreatywności dzieci uchodźczych oraz bliższe poznanie się dzieci uchodźczych i polskich.

Działania

Warsztaty psychologiczne

W Ośrodkach dla Cudzoziemców w Bezwoli i w Łukowie odbyły się warsztaty psychologiczne i doradztwo indywidualne, w którym wzięły udział uchodźczynie. W sumie w każdym ośrodku zrealizowaliśmy 40 godzin zajęć.

Warsztaty integracyjno-edukacyjne „Klasa na 5”

Warsztaty prowadzone były w dwóch szkołach podstawowych na Lubelszczyźnie, do których uczęszczają dzieci uchodźcze (Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie oraz Szkoła Podstawowa w Bezwoli).

W Łukowie zajęcia odbywały się w klasach IV-VI, a w Bezwoli w klasach I-VI. Szkoła w Bezwoli jest małą szkołą, z jednym oddziałem w każdym roczniku dlatego udało nam się zrealizować zajęcia dla całej społeczności szkolnej. Każdy warsztat trwał 45 minut.

Scenariusze zajęć każdorazowo dostosowywane były do wieku dzieci oraz ich umiejętności językowych. Głównym celem zajęć była integracja klasy i lepsze poznanie grupy, podkreślenie podobieństw pomiędzy uczniami i uczennicami, uświadomienie znaczenia „siły” grupy oraz efektu synergii – wspólnie możemy więcej.

Warsztaty integracyjn-artystyczne, w szkołach w Bezwoli i Łukowie, prowadzone przez Karolinę Balmas-Pęczułę, Natalię Jarosz, we współpracy z Kosmą Kozdrajem

Tematy zajęć:

  1. Kiedyś puszka – teraz pojemnik na przybory lub lampion
  2. Drugie oblicze papierowej rolki
  3. Maski i ozdoby karnawałowe
  4. Ptasie maski
  5. Maskarada
  6. Malarski portret zimy
  7. Tworzymy papierowe dekoracje
  8. Kolorowe witraże

Zajęcia odbywały się w trakcie ferii zimowych w Bezwoli i w Łukowie. Natalia Jarosz, wspierana przez Kosmę Kozdraja prowadziła zajęcia dla starszych dzieci, Karolina Balmas-Pęczuła dla młodszych. Dodatkowo w Łukowie mieliśmy wolontarystyczne, opisane przez nas w innym punkcie zajęcia reportażowe, taniec tradycyjny prowadzony przez naszą przyjaciółkę Zarinę oraz wyjście do kina. W Bezwoli dzieci przygotowywały się pod kątem organizacji balu karnawałowego, do poprowadzenia którego zaprosiliśmy firmę animacyjną, która przywiozła mnóstwo zabawek i poprowadził 5 godzin szalonej zabawy. Korytarz szkolny był ozdobiony przez dekoracje, wykonane podczas wcześniejszych zajęć, a dzieci wystąpiły z zrobionych przez siebie maskach.

Warsztaty integracyjno-artystyczne, nauka gry na instrumentach, występy w szkole w Bezwoli, prowadzenie Tomasz Kozdraj.

W styczniu i w lutym w szkole w Bezwoli została utworzona niezwykła grupa muzyczna, składająca się nie tylko z dzieci polskich grających razem z dziećmi z ośrodka dla cudzoziemców, ale również była to grupa mieszana, w skład której wchodziły zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, co jest dla nas ewenementem, choć prowadziliśmy kilka takich grup (zazwyczaj byli to tylko chłopcy cudzoziemscy, czasem grający z chłopcami polskimi).

Zajęcia prowadził muzyk z naszej organizacji, odbyły się one nie tylko podczas ferii zimowych, ale na prośbę dzieci, nauczycieli i dyrekcji szkoły, zrobiliśmy jeszcze zajęcia w lutym i grupa wystąpiła ponowni, tym razem dla całej społeczności szkolnej (w styczniu występ obejrzeli uczestnicy ferii). Było to najbardziej integracyjne działanie podczas wszystkich warsztatów artystycznych i edukacyjnych. Zainteresowanie graniem było ogromne, dzieci wciąż pytają o możliwość kontynuacji, podczas zajęć wspierały się, współpracowały, wzajemnie się uczyły od siebie i wykonały piękne występy przed publicznością, bez odrobimy tremy.

In English

STRANGERS? Getting Closer – Safer Together (“Safe Childhood” Empowering Children Foundation, project cofunded by the VELUX Foundations and Stefan Batory Foundation)

The beginnings of our cooperation with refugee centres and schools attended by refugee children dates back to 2009. Our activities focus on providing support in education and integration of refugee children and adults living in refugee centres in the Lublin region. Our project  draws on experiences of refugee centre employees and school authorities in Bezwola and Łuków. Our diagnosis indicates that psychological and pedagogical assistance should extend beyond refugee centres and should include schools, where foreign children come into contact with their Polish peers and experience Polish customs and mentality. Our aim is to provide psychological and integration support to refugee children learning in Polish schools. These objectives are realised in various ways, such as working together during creative workshops, where the knowledge of language is put to the margin, as well as through work of cultural assistants and the support of cultural psychologist, who organise workshops and counselling for parents in refugee centres.

There are two target groups of our project, primary school children and their parents.  The project would be realised over the period of 6 months, between September 2016 and February 2017, in Bezwola and Łuków. The actions undertaken in the project will allow us to:

help school teachers in everyday work with refugee children and refugee parents to bring up their children in aggression-free environments;  activate parents (mothers) in the education of their children and in providing the children with sociopsychological support; boost creativity of refugee children and foster interactions between Polish and refugee peers.

Project report

Our project was aimed at assisting refugee children (attending schools in the vicinity of the refugee centres) in integration and providing their mothers with psychological support (e.g. by teaching the how to raise children without violence). We hope to counteract violence among inhabitants of refugee centres in Łuków and Bezwola. 80 hours of psychology workshops devoted to upbringing without violence for mothers, and 80 hours of integration workshops for the children were carried out under the project in primary schools in Bezwola and no. 5 in Łuków. The series of workshops has been completed by 8 women in Łuków and 8 women in Bezwola, whereas individual classes and counselling sessions were attended by 26 more participants. The participation in the project has built the confidence and awareness in women, who had not had an opportunity to partake in such workshops before. One measure of the project’s success may be that the women continue asking about the continuation of the project and send in potential new participants, interested in joining the project in the future. The values that appeared the most important for the participants were: a sense of togetherness, unity, an opportunity to share their experiences with a group and to discuss their problems, as well as the feeling of not being alone. The integration workshops were conducted in the form of art-and-education classes in Bezwola and Łuków, and were attended by 221 students. The workshops were designed so that the barriers between Polish and refugee children could be overcome, and provided a great deal of fun, play, creation, interaction, learning and getting to know each other.