Obcy? Zbliżenia – Klimat dla integracji

Projekt “Obcy? Zbliżenia – Klimat dla integracji” poruszał problematykę ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Jakie działania były zrealizowane?

Działanie 1

Przygotowanie materiałów merytorycznych do warsztatowej części zadania. Osoba z odpowiednimi kwalifikacjami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju przygotowała materiały do umieszczenia na internetowej platformie edukacyjnej. Platforma jest dostępna dla uczniów nauczycieli i dyrekcji szkół. Elektroniczna forma materiałów oprócz łatwości dostępu i możliwości zamieszczania materiałów w postaci filmów, zdjęć oraz atrakcyjnej dla młodzieży formy, dodatkowo nie generowała zużycia papieru na druk materiałów, co ma duże znaczenie w przypadku projektu ekologicznego. Do platformy uczniowie mieli również dostęp w domu po zalogowaniu się na nią. W ramach przygotowań do zadania został również opracowany test sprawdzający wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, który uczniowie rozwiązywali na platformie.

Działanie 2

Przygotowanie przez informatyka platformy edukacyjnej, na której umieszczone zostały materiały edukacyjne.

Działanie 3

Cykl warsztatów z edukacji ekologicznej prowadzonych na terenie obu szkół: SP nr 31 w Lublinie i SP nr 5 w Łukowie. Warsztaty obejmowały zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, zmianami klimatycznymi, świadomą konsumpcją, sprawiedliwym handlem. Warsztaty prowadziliśmy również metodą projektową. Zadania, jakie postawiliśmy przed młodzieżą to: przeprowadzenie ulicznej sądy, zorganizowanie szkolnej wymiany przedmiotów używanych, pokazy filmów oraz artystyczne zajęcia z tworzenia tzw.: „sztuki recyclingu”. W ramach warsztatów odbył się wyjazd do gospodarstwa ekologicznego, na terenie Poleskiego Parku Narodowego, podczas którego młodzież miała okazję zobaczyć jak takie gospodarstwo wygląda, oraz zadać pytania ekspertom, a także zobaczyć piękno polskiej przyrody.

Działanie 4

Wybranie grup projektowych. Przekazanie informacji na temat realizacji projektu w szkole.

Działanie 5

Warsztaty na temat prowadzenia kampanii społecznych. Podczas warsztatów młodzież dowiedziała się, w jaki sposób planować i realizować kampanię społeczną. Poznała przykłady dobrych i złych kampanii. Przygotowała się do poprowadzenia własnej kampanii na terenie szkoły. Warsztaty poprowadził specjalista z dziedziny kampanii społecznych zaproszony specjalnie w tym celu na warsztaty do obu szkół.

Działanie 6

Realizacja projektu edukacyjnego w poszczególnych grupach projektowych. Zaprezentowanie efektu. Nagrodzenie wszystkich uczestników projektu. Uroczyste wręczenie nagród najlepszemu zespołowi oraz rozdanie dyplomów wszystkim zaangażowanym osobom.

Działanie 7

Dokumentacja filmowa prowadzona podczas projektu, pracy nad nim oraz prezentacji efektu. Montaż materiału filmowego. W ramach projektu powstał krótki filmik.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu z projektu dostępnego:

Zdjęcia z projektu dostępne są na dole strony.

English

An assignment in ecology and animal protection and conservation of the natural heritage,“Climate education” The title of the project – “Strangers? Growing Closer Together – Climate for integration”

What actions were carried out?

1) Preparing factual materials for the workshop part of the assignment

Materials for the online Educational Platform were prepared by a person with suitable qualifications in the field of balanced development. The Platform is available for students, teachers and headteachers. The electronic form of the materials was not only easily accessible to the students and enabled us to present film and photo materials in a form that is appealing to students but, in addition, it did not generate  paper waste, which is particularly significant in an ecology project. Students could also access the Platform at their homes after logging onto it. Additionally, a balanced development test, which students took on the Platform, was prepared as a part of the assignment.

2) Commissioning the creation of the Educational Platform, on which educational materials were placed, to an IT specialist.
3) A series of ecological education workshops

Held at both schools – primary school no 31 in Lublin and primary school no 5 in Łuków. The workshops covered the issues connected with balanced development, climatic changes, ethical consumption and fair trade. The workshops were also carried out with the project method. The tasks that we set for the students included carrying out a street survey, organising a school hand-me-down swap, film shows and art classes in creating so-called “recycling art”. As a part of the workshops we organised a trip to an organic farm in the Polesie National Park, where the students could see how such a farm functions, ask experts some questions and experience the beauty of Polish nature.

4) Selecting project groups

Conveying information concerning carrying out the project at school.

5) Workshops on running social campaigns

At the workshops the students learned how to plan and lead a social campaign, were given some examples of good and bad campaigns and prepared for running their own campaign at their school. The workshops were conducted by an expert in social campaigns, who was invited specifically for this purpose to both schools.

6) Carrying out an educational project in particular project groups

Presentation of the outcome. Rewarding all the participants of the project. The solemn presentation of prizes to the best group and conferring diplomas to everyone involved in the project.

7) Keeping a film record of the project, of the work on the project and of the presentation of the outcome

Editing film material. A short film was made as a part of the project.

Tłumaczenie: Daria Kowalik

Pусский

Задачи в области экологии и защиты животных а такжеохраны природного наследия, «Образование в области климата» Название проекта: «Чужой? Сближение – климат кинтеграции»

Какие действия были предприняты?

Действие 1

Подготовка учебных материалов для семинарной части работы. Человек, имеющий соответствующую квалификацию в области устойчивого развития подготовил материалы, которые были размещены на сайте образовательной платформы . Эта платформа доступна для учеников, учителей и дирекции этих школ. Материалы в электронном виде в дополнение с лёгкостью их доступа и возможностью воспроизведения материалов в виде видео, фотографии, и других привлекательных для молодёжи форм, не создают дополнительного потребления бумаги для печати этих материалов, что очень важно для экологического проекта. Ученики также имели доступ к платформе у себя дома, после регистрации в ней. В рамках подготовки к заданиям был также разработан тест, который проверял  знания учеников в области устойчивого развития, который ученики решали дома на платформе.

Действие 2

Подготовка образовательной платформы, на которой были размещены учебные материалы.

Действие 3

Цикл семинаров по экологическому образованию проводится в двух школах: в начальной школе № 31 в Люблине и начальной школе № 5 в Лукове. Семинары охватывали вопросы, связанные с устойчивым развитием , изменением климата, сознательным потреблением, справедливой торговлей. Семинары были проведены с помощью проекта. Задачи, которые мы ставим перед молодежью являются: осуществление уличных судов, организованные школой обмена используемых элементов, кинопоказы и художественные занятия для создания так называемых: “Искусство переработки” . В рамках семинаров была организована поездка на органическую ферму в Полесским Национальным Парке, в ходе которых молодые люди имели возможность увидеть, как выглядит ферма, а также задать вопросы экспертам и, конечно ж, увидеть красоту польской природы.

Действие 4

Выбор проектных групп. Предоставление информации на тему реализации проекту в школе.

Действие 5

Семинары на тему проведения социальных кампаний. В ходе семинаров, молодёжь научилась планировать и осуществлять социальную кампанию. Молодые люди также узнали примеры хороших и плохих кампаний. Все они подготовились к проведению социальных компаний на территории школы. Семинары были проведены под руководством специалиста в области социальных кампаний, которого мы специально пригласили на семинары в обеих школах .

Действие 6

Показ образовательного проекта в различных проектных группах. Демонстрация эффекта. Награждение всех участников проекта. Торжественная церемония награждения лучшей команды а также вручения дипломов всем участвующим лицам.

Действие 7

Документация фильма проведённая в ходе реализации проекта, работа над ним, и изложение эффектов. Редактирование отснятого материала. В рамках проекту был снят краткий фильм.

Tłumaczenie: Oksana Ursaki

Deutsch

Die Aufgabe aus dem Bereich der Ökologie, des Tierschutzes und der Naturschutzerbe, „Klimatische Erziehung“ Der Titel des Projektes: „Fremde? Annäherungen – Klima zur Integration“.

Welche Tätigkeiten waren realisiert?

Die erste Tätigkeit

Die Vorbereitung den sachlichen Materialien für die Werkstätten. Die Person mit entsprechenden Qualifikationen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung hat die Materialien, die in der Lehrplattform im Internet platziert sind, vorbereitet. Die Plattform ist für Schüler, Lehrer und Direktionen der Schulen verfügbar. Die elektronische Form der Materialien außer der Leichtigkeit des Zugang und Möglichkeit den Materialien als Filme oder Bilder hinzufügen, hat keinen Papierverbrauch für Druck erzeugt und das hat einen großen Einfluss für das ökologische Projekt. Zur Plattform haben die Schüler einen Zugang auch zu Hause nach dem Einloggen gehabt. Im Rahmen der Vorbereitungen für Aufgabe wurde auch ein Test bearbeitet, der ein Wissen aus dem Bereich der nachhaltigen Entwicklung geprüft hat. Diesen Test haben die Schüler auf der Plattform gelöst.

Die zweite Tätigkeit

Die Vorbereitung von Informatiker einer Lehrplattform, auf welchen Lehrmaterialien platziert wurden.

Die dritte Tätigkeit

Ein Zyklus von Werkstätte aus der ökologischen Bildung wurde in der Schulen SP Nr. 31 in Lublin und SP Nr. 5 in Łukowo durchgeführt. Die Werkstätte haben die Begriffe, die mit der nachhaltigen Entwicklung, Klimaveränderungen, mit dem bewussten Konsum, mit dem gerechten Handel verbunden sind, umgefasst. Die Werkstätte wurden auch als Projekt durchgeführt. Die Aufgaben, die wir vor Jugend zugestellt haben, das waren: die Durchführung den Fragebogen auf Straßen, die Veranstaltung von Schulaustausch von gebrauchten Gegenstände, die Vorführung der Filme und künstlerische Lehrveranstaltungen aus Schöpfung sog. „Kunst des Recycling“.  Im Rahmen der Werkstätten wurde eine Fahrt zur Ökolandwirtschaft, im Gebiet des Poleski Nationalpark, stattgefunden. Die Jugend hat die Möglichkeit gehabt, die Landwirtschaft zu sehen, den Experten die Fragen zu stellen und die Schönheit der polnischen Natur zu bewundern.

Die vierte Tätigkeit

Die Wahl von Projektgruppen. Die Übermittlung von Informationen über die Verwirklichung des Projektes in der Schule.

Die fünfte Tätigkeit

Die Werkstätte über die Durchführung von sozialen Kampagne. Während der Werkstätte hat die Jugend erfahren, in welcher Weise man eine soziale Kampagne planen und verwirklichen sollen. Die Jugend hat Beispiele von guten und schlechten Kampagnen kennen gelernt. Sie hat auch  für die Führung der eigenen Kampagne  auf dem Gebiet der Schulen vorbereitet. Die Werkstätte wurden von dem Spezialisten auf dem Gebiet von sozialen Kampagne durchgeführt, er wurde speziell zu den Werkstätte in beiden Schulen eingeladen.

Die sechste Tätigkeit

Die Verwirklichung des Lehrprojekts in bestimmten Projektgruppen. Die Präsentation von Ergebnisse. Die Belohnung aller Teilnehmer des Projektes. Die Aushändigung von Preisen für die beste Gruppe und Austeilung von Diplomen allen engagierten Personen.

Die siebte Tätigung

Die Filmdokumentation, die während des Projektes durchgeführt wurde, die Arbeit an das Projekt und die Präsentation von Ergebnissen. Die Filmmontage. Im Rahmen des Projektes wurde ein kurzer Film entstanden.

Tłumaczenie: Natalia Nelska

Francais

Une tâche d’écologie, de protection des animaux et de protection du patrimoine Le nom du projet: «ETRANGER ? Les rapprochements : Intégrer le climat».

Qu’est-ce que nous avons mis en œuvre ?

Action 1

La préparation des informations de fond nécessaires aux tâches d’atelier. Une personne qualifiée dans le domaine du développement durable a élaboré les matériels qui ont été publiés sur la plateforme éducative. Les élèves, les enseignants et la direction des écoles ont l’accès à cette plate-forme. Outre l’accès aisé et la publication du matériel en ligne, des filmes et des photos – les formes attractives aux élèves, les matériels en format électronique n’ont pas gaspillé du papier aux matériels sous forme d’imprimés. Cela était autant important vu l’aspect écologique de notre projet. Les élèves ont pu accéder la plateforme aussi à la maison lorsqu’ils se connectaient. Dans la phase préparatoire du projet, nous avons fait une épreuve pour les élèves sur la plateforme qui visait à valider le savoir sur le développement durable.

Action 2

La création de la plateforme éducative par un informaticien, où les matériels éducatifs ont été mis en disposition.

Action 3

Une série des ateliers qui one été animée dans l’école primaire N° 31 à Lublin et à l’école primaire N° 5 a Łuków. Pendant les ateliers nous avons discuté le développement durable, les changements climatiques, la consommation consciente, le commerce équitable. Nous avons conduit les ateliers par la méthode de projet. Les élèves ont les tâches suivantes : faire un questionnaire avec les gens dans la rue, organiser un échange de produits d’occasion, la projection des filmes et des cours artistiques «d’art de recyclage». Lors des ateliers les élèves se sont rendus à une exploitation écologique située dans le Parc national de Polesie, où ils ont eu une opportunité de voir une exploitation de ce type, poser des questions aux experts et admirer la beauté de l’environnement polonaise.

Action 4

La formation des groupes de projet. Les élèves ont reçu des informations sur la réalisation du projet à l’école.

Action 5

Les ateliers sur la gestion des campagnes de sensibilisation. Les jeunes ont appris comment faire et mettre mener la campagne de sensibilisation à l’école. Ils en ont vu des bons et des mauvais exemples. Ils se sont préparés à faire leurs propres campagnes. Les ateliers ont été animés par un spécialiste dans le domaine des campagnes de sensibilisation qui a été invité aux ateliers dans toutes les deux écoles.

Action 6

La réalisation du projet éducatif par tous les groupes. La présentation des résultats. Récompenser tous les participants du projet. Le meilleur groupe a reçu un prix et toutes les personnes engagées dans les projets ont obtenu les diplômes.

Action 7

La production d’un film embrassant toutes les étapes du projet. Le film a été traité et présenté à la fin. Les montages des extraits de vidéo. Dans le cadre du projet, nous avons produit un court film.

Tłumaczenie: M. Warchoł