Nasz latawcowy zawrót głowy w Bronowicach

Projekt „Nasz latawcowy zawrót głowy w Bronowicach”- nawiązuje do kluczowego obszaru, zawartego w Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013- 2020 – „Rozwój kultury w dzielnicach”. Zgodnie z tym priorytetem, projekt jest wzbogaceniem oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych w dzielnicy Bronowice, poprzez realizację takich działań z zakresu edukacji kulturalnej jak: warsztaty filmowe (animacja poklatkowa), plastyczne (nauka robienia latawców), a także integruje mieszkańców dzielnicy, włączając do projektu zarówno dzieci polskie i dzieci reprezentujące inne kultury (dzieci z byłego ośrodka dla cudzoziemców).

Działania:

Działanie 1 – styczeń 2015

Stworzenie Platformy i strony www
Dostęp do Platformy miały zarówno bezpośredni uczestnicy i uczestniczki projektu, ale także na Platformie będzie można zalogować się jako gość i osoba całkowicie z zewnątrz. Umieszczane na niej materiały edukacyjne, będą więc szeroko dostępne.

Działanie 2 – luty/marzec 2015

Praca nauczycielki z młodzieżą
Pod okiem nauczycielki, Urszuli Jędrzejczyk były zbierane materiały na Platformę Edukacyjną, dotyczącą latawców i wszystkiego co z nimi jest związane. Uczniowie opracowali materiały poświęcone historii latawców, ich rodzajów, kształtów, a także techniczne informacje dotyczące ich konstruowania.

Działanie 3 – luty/marzec 2015

Warsztaty filmowe
Warsztaty filmowe prowadziła Natalia Jarosz i Kosma Kozdraj. W trakcie zajęć powstały krótkie filmy tworzone metodą animacji poklatkowej.

Program warsztatów:

– Co to jest animacja?
– Ogólna historia animacji;
– Różne rodzaje animacji poklatkowej;
– Wspólne tworzenie prostej, przykładowej, prostej animacji;
– Zapoznanie z inspiracją do stworzenia filmu;
– Planowanie animacji – wspólne ułożenie storyboardu;
– Projektowanie postaci i scenografii;
– Próbne nagrania lektora;
– Animowanie;
– Ostateczny wybór lektora;
– Nauka obsługi prostego programu do montażu (movie maker);
– Tworzenie napisów końcowych;
– Dodanie efektów dźwiękowych.

Linki do animacji poklatkowych powstałych w ramach zajęć:

Działanie 4 – kwiecień/maj 2015

Warsztaty budowania latawców
Warsztaty były otwarte dla wszystkich zainteresowanych i odbywały się pod okiem instruktorów i instruktorek, którzy z zakupionych w projekcie materiałów będą tworzyć z młodymi ludźmi latawce.

Warsztaty obejmą:
– Zapoznanie z historią latawców;
– Poznanie różnych rodzajów latawców;
– Wyjaśnienie dlaczego latawiec lata, wskazanie elementów mających wpływ na unoszenie się go w powietrzu;
– Opracowanie własnych projektów;
– Wykonanie konstrukcji latawca z pomocą trenera;
– Samodzielne wykonywanie poszycia latawców i ogona;
– Złożenie całości;
– Montaż uprzęży.

Działanie 5 – czerwiec 2015

Festiwal Latawców

1 czerwca 2015 roku, w godzinach 11.00- 13.00, w Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie, w dzielnicy Bronowice, odbył się Festiwal Latawcowy, połączony z konkursem na najpiękniejszy latawiec. Do konkursu zostało zgłoszonych 47 latawców, z których autorka jednego wygrała nagrodę główną, czyli tablet, natomiast cztery osoby otrzymały wyróżnienia – profesjonalne latawce.

Nagrody zostały przyznane przez Komisję w składzie:
– Jolanta Pawlak-Paluszek – Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin;
– Czesława Borowik – Radio Lublin;
– Aleksandra Szulc-Choma – Dyrektorka Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice;
– Jakhita Arsoeva – Asystentka Kulturowa w Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie;
– Elżbieta Rojek – Członkini zarządu Stowarzyszenia „Dla Ziemi”.

Nagrody otrzymali/ły:

1. Julia Sachadrjan – latawiec smok – nagroda główna.

2. Michał Iwanicki – latawiec wielokulturowy – wyróżnienie.

3. Oliwia Samojłowicz – latawiec recyklingowy – wyróżnienie.

4. Ada Knieć – latawiec samolot Żwirki i Wigury – wyróżnienie.

5. Weronika Poniedziałek – latawiec motyl – wyróżnienie.

Działanie 6 – czerwiec 2015

W ramach projektu zostały nagrane historie mówione uchodźców i uchodźczyń, które posłużyły do realizacji reportażu emitowanego w Radiu Lublin autorstwa Czesławy Borowik.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Dla Ziemi, we współpracy z Szkołą Podstawową nr 31, Gimnazjum nr 14 oraz Dzielnicowym Domem Kultury Bronowice, w ramach Programu Urzędu Miasta Lublin “Kultura i sztuka – Dzielnice Kultury”.

The project is implemented by the Association For the Earth (Stowarzyszenie Dla Ziemi), within the program of the City Office of Lublin “Culture and Art – Cultural Districts”
The project “Our kite vertigo in Bronowice” – refers to the key area, included in the Development Strategy of Lublin Culture for the years 2013 to 2020 – “Development of culture in the districts”. In line with this priority, the project is an extension of the offer for artistic and cultural events in the district of Bronowice, through the implementation of such actions in the field of cultural education such as: film (workshops stop-motion animation), art (learning of making kites), and also integrates local residents, both Polish children and those representing other cultures (children of former Center for Foreigners) within the project.

Project activities:

Step 1 – January 2015

The platform will be accessible to participants and their guests. In addition, individuals inerested in simply learning about the project will be able to access information about education materials and project details. The links are listed below:
http://latawcowyzawrotglowy.pl/
http://latawcowyzawrotglowy.pl/course/view.php?id=4

Step 2 February / March 2015

The workshops of a teacher with the youth
The content that will be presented on the platform relating to the kites and everything around the topic will be collected under the supervision of the teacher, Mrs. Urszula Jedrzejczyk. Students while working with the teacher – guardian will gather as much information about kites as it is possible: the history of kites, types, shapes, and standard technical information.

Step 3 February / March 2015

Film Workshop
Film Workshops by Natalia Jarosz and Kosma Kozdraj
Topic: editing videos using stop-motion animation/ time laps photography.
The program of the workshop:
– What is animation?
– The general history of animation
– Different types of stop-motion animation
– Creating of a simple, exemplary animation,
– Discovering the inspiration for the film,
– Planning of an animation – common arrangement of a storyboard,
– Designing characters and scenery,
– Trial recording of a voice-over,
– Animating,
– The final choice of a voice over,
– Workshops of usage of a simple program for editing. (Movie maker)
– Creating final subtitles,
– Adding sound effects.

Step 4 April / May 2015

Kite building workshops
The workshops will be open to all interested participants. Classes will be held under the guidance of instructors who will create with the youth kites from the materials that has been purchased within the project with the youth.
The workshop will include:
– Discussion about the history of kites;
– Knowing the different types of kites;
– Explanation of why does a kite fly, the indication elements affecting the lifting it in the air.
– Developing your own projects;
-Building a kite construction with the help of a trainer;
– Self-plating performing kites and tail;
– Assembling a complete kit;
– Assembling of a harness.
The Organisation of the Kite Festival – June 1, 2015 in the Primary School No. 31
Within this project we encourage the project partners and volonteers to be cooperative with each other.
The highlight for the event will be the organisation of the Kite Festival, where every resident of Bronowice district, who builds their own kite, could take part in.
Implementation of programs at Radio Lublin- June/July 2015
Within the project, there will be recorded a reporting and will broadcast on Radio Lublin, by the well- known radio journalist from Lublin – Czesława Borowik, who will be telling about the project.

Tłumaczenie/Translation: Martyna Mysiakowska