More than words

Projekt „More than words” w ramach Programu Erasmus+

Projekt More than Words ma na celu poszerzenie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz rozwijanie umiejętności trenerskich edukatorów, pracowników socjalnych oraz wszystkich profesjonalistów i aktywistów zaangażowanych we wspieranie migrantów i innych mniejszości w rozwiązywaniu problemów związanych z integracją i komunikacją.

Będziemy rozwijać paneuropejski program szkoleń w zakresie interkulturowej komunikacji niewerbalnej, zbierając doświadczenia naszych partnerów z różnych obszarów szkoleń i działań kreatywnych takich jak teatr, taniec, terapia przez humor czy opowiadanie historii (storytelling). Projekt jest kluczowy dla europejskich relacji ze społecznościami migrantów i innymi mniejszościami, w szczególności w związku z napiętą sytuacją polityczną i społeczną na starym kontynencie.

Integracja migrantów i innych mniejszości nie jest wyłącznie kwestią dobrych chęci. Brak podstawowych umiejętności komunikacyjnych mocno ogranicza wzajemne zrozumienie pomiędzy migrantami i innymi grupami społecznymi. Bariery komunikacyjne dotyczą także trudności związanych z różnicami kulturowymi i występują nawet jeśli ludzie rozumieją język.

Integracja szczególnie narażonych grup społecznych w społeczeństwach europejskich stanowi wyzwanie, które wykracza poza granice narodowe i wymaga odpowiedzi w postaci paneuropejskiej strategii angażującej wiele podmiotów.

Głównym celem projektu jest więc opracowanie europejskiego modułu szkoleniowego oferującego nowe rozwiązania organizacjom rządowych i pozarządowych w odpowiedzi na znaczące wyzwania. Pośród innych intelektualnych rezultatów projektu znajduje się podsumowanie dobrych praktyk, platforma szkoleń międzykulturowych on-line i film dokumentalny przedstawiający poszczególne etapy wdrażania projektu. Zostaną one zaprezentowane na lokalnych wydarzeniach upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej (ang. Multiplier event) pozwalającym organizacjom użytkowników skorzystać z dokonanych odkryć i wypracowanych metodologii.

More than Words to trzyletni projekt ukierunkowany na pakiety robocze, rezultaty pracy intelektualnej, kamienie milowe, szkolenia i międzynarodowe spotkania. Zadanie kierowanie pakietami roboczymi zostanie podzielone pomiędzy partnerów. Taki system ma zapewnić aktywny udział wszystkich partnerów w projekcie i konieczność ponoszenia przez nich odpowiedzialności za jego realizację. Pakiety robocze będą realizowane równolegle i silnie oddziaływać wzajemnie na siebie.

Główne działania związane z projektem są następujące:

  1. organizacja pięciu szkoleń opartych o wcześniej ustalone wytyczne i analizę potrzeb. Szkolenia będą prezentowały cztery metody prowadzenia szkoleń o niewerbalnej komunikacji oraz ich podsumowanie;
  2. stworzenie paneuropejskiego modułu szkoleniowego ściśle powiązanego ze szkoleniami testowanymi w czasie wydarzeń upowszechniających;
  3. stworzenie interaktywnej platformy szkoleń międzykulturowych,
    realizacja kilkuczęściowego filmu dokumentalnego w trakcie trwania projektu;
  4. upowszechnienie rezultatów projektu, między innymi w trakcie lokalnych wydarzeń upowszechniających.

Projekt opiera się na strategicznym partnerstwie z organizacjami działającymi w całej Europie na tych samych zasadach i pracujących z migrantami i zaniedbanymi społecznościami. Rozwija i dzieli się doświadczeniami w celu tworzenia zbiorowej metodologii pracy w szkoleniu międzykulturowym. Partner wiodący, organizacja Border Crossings mająca swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, pracuje nad dialogiem międzykulturowym poprzez edukację zawodową i sztuki wizualne i stworzyła silną i kreatywną metodologię, aby wspierać porozumienie pomiędzy kulturami za pomocą teatru i kreatywnych metod nauczania. Koncepcje, doświadczenia i obszary działania partnerów są różne, ale wzajemnie uzupełniające się. Istnieją dwie główne grupy partnerów, z których każda ma swoją rolę w projekcie. Grupa diagnozująca potrzeby składa się z trzech organizacji mających bezpośrednie doświadczenia z radzeniu sobie ze sprawami migrantów i grup szczególnie narażonych (Narud, AEL i Dla Ziemi). Grupy odpowiedzialne za szkolenia będą miały swój wkład w innowacyjne metody komunikacji niewerbalnej: Border Crossings ze spektaklami teatralnymi, CRN z tworzeniem cyfrowych historii, Euro net z humorem i klaunadą, a IKTE z tańcem i terapią ruchu. Będą odpowiedzialne za szkolenia, stworzą szkolenie podsumowujące i raport oparty na analizie potrzeb, którym towarzyszą działania monitorujące pierwszej grupy.

Głównym celem projektu jest więc opracowanie europejskiego modułu szkoleniowego oferującego nowe rozwiązania instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowych w odpowiedzi na znaczące wyzwania.

Innymi rezultatami projektu będą: podsumowanie dobrych praktyk, platforma szkoleń międzykulturowych on-line i film dokumentalny przedstawiający poszczególne etapy wdrażania projektu. Zostaną one zaprezentowane na lokalnych wydarzeniach upowszechniających, których celem jest także zachęcenie innych organizacji i instytucji do wdrożenia wypracowanych metodologii i narzędzi.

Spotkanie multiplikujące projekt More than Words

Tym razem spotkanie w ramach projektu

Erasmus+ More than Words zawitało 21 sierpnia 2020 roku do Warszawy, gdzie dzięki Annie Płacheckiej upowszechnione zostały rezultaty projektu dla Osób związanych z Centrum Aktywności Lokalnej MAL “Samogłoska”.
Dziękujemy!

Spotkanie multiplikujące projektu Erasmus+ More than Words

26 czerwca 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie podsumowujące działania w projekcie More than Words. Lydie Charlotte Kotlinski, uczestniczka dwóch treningów odbywających się w ramach projektu zaprezentowała wypracowane w ich trakcie metody i techniki pracy. Niebawem ukaże się ebook oraz materiały szkoleniowe. Z Magdalena Kawa i Ewa Kozdraj

Film z projektu More than words​

Oto film (z rewelacyjnym Raffaele Messina, w roli głównej), który powstał w ramach naszego partnerskiego projektu Erasmus+ More than Words, we współpracy z organizacjami Border Crossings, Comparative Research Network, Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület – IKTE, Euro Net, NARUD e.V., AEL – Association des Egyptiens au Luxembourg – ASBL. Ważne tematy, istotne, bliskie nam sprawy, poruszone w artystycznym filmie, w reżyserii Michael Walling.

Zapraszamy Was do oglądania!

Projekt „More than words” w cieniu negocjacji brexitowych, artykuł na ngo.pl

Tak było w Londynie na spotkaniu projektu Erasmus+ More than Words. W tle obrady Parlamentu, a my pracujemy w międzynarodowej grupie, z Magdalena Kawa i Ewa Kozdraj. Zachęcamy do przeczytania artykułu na ngo.pl

W dniach 9-10 września 2019 roku przedstawicielki Stowarzyszenia Dla Ziemi wzięły udział w piątym już spotkaniu zespołu projektu „More than words”. Choć oficjalnie działania mają zakończyć się w sierpniu 2020 roku wciąż nie wiemy jaki los czeka zaplanowane przez nas aktywności po 31 października 2019 roku.

Niezależnie od decyzji politycznych staramy się przygotować jak najwięcej produktów, którymi będziemy mogli się dzielić z organizacjami pracującymi w środowisku migranckim.                      W październiku spotykamy się w Luksemburgu na kursie, którego efektem będzie program szkolenia wzmacniającego kompetencje osób działających na rzecz migrantów i migrantek. Zakończymy je kolejnym spotkaniem projektowym. Finalizujemy także publikację projektową oraz film

Organizacją wiodącą projektu jest Border Crossings z Londynu. Stowarzyszenie Dla Ziemi jest jedyną polską organizacją biorącą udział w działaniach projektowych. Do projektu zaproszone zostały także organizacje z Włoch, Węgier, Niemiec i Luksemburga. Środki na realizację projektu pochodzą z Programu Erasmus+ finansowanego przez Unię Europejską.

https://publicystyka.ngo.pl/projekt-more-than-words-w-cieniu-negocjacji-brexitowych

Spotkanie w Budapeszcie

W dniach 10-11 kwietnia 2019 roku Ewa Kozdraj i Magdalena Kawa gościły w Budapeszcie, gdzie odbywało się kolejne spotkanie zespołu międzynarodowego projektu „More than Words”, realizowanego ze środków programu Erasmus+.

https://publicystyka.ngo.pl/stowarzyszenie-dla-ziemi-z-wizyta-w-budapeszcie

O warsztatach w Berlinie na ngo.pl

Jak tworzyć opowieści (te wielkie narracje i mikro historie) cyfrowe (z użyciem telefonu lub profesjonalnej kamery)? W jaki sposób wykorzystać głosy migrantów i migrantek? To główne wyzwania, które przygotowali dla nas organizatorzy szkolenia odbywającego się w ramach projektu “More than words” (Więcej niż słowa) finansowanego ze środków programu Erasmus+.
Warsztaty w Berlinie, odbywające się w dniach 27 czerwca – 1 lipca 2018 roku, to już drugie, z pięciu zaplanowanych szkoleń odbywających się w ramach projektu. Tym razem zastanawialiśmy się w jaki sposób metodę “digital storytelling” (cyfrowe opowieści) i “community reporting” (raportowanie społeczne) wykorzystać do działań z migrantami i migrantami. Stanęliśmy przed wyzwaniem opracowania narzędzia, dzięki któremu uda nam się włączyć do działań społecznych i kulturalnych i zachęcić do dzielenia się swoimi historiami osoby, które nie mówią w naszym języku.

“Więcej niż słowa” to nie tylko tytuł projektu, ale i idea, która w zamyśle międzynarodowego zespołu ma szansę zaistnieć w przestrzeni edukacyjnej i artystycznej. Po to właśnie, aby włączać migrantów i migrantki w działania społeczne czy kulturalne, a w dalszej perspektywie także w inne obszary. Być może to tylko utopia. Chcemy jednak wierzyć, że zbliżymy się do momentu, w którym międzykulturowość zastąpi wielokulturowość. Zdajemy sobie sprawę, że to proces długotrwały, który bez edukacji nie ma szans się zadziać. Mimo wszystko podejmujemy to wyzwanie. Między innymi o tym rozmawiać będziemy we wrześniu w Lublinie. Odwiedzą nas przedstawicielki i przedstawiciele sześciu organizacji pozarządowych w pięciu krajów europejskich na trzecim już spotkaniu projektowym.

Projekt “More than Words” realizowany jest ze środków programu Erasmus+. Liderem projektu jest brytyjska organizacja Border Crossings. Jednym z partnerów projektu jest Stowarzyszenie Dla Ziemi.

https://publicystyka.ngo.pl/wiecej-niz-slowa-czyli-jak-opowiadac-historie-w-srodowisku-miedzykulturowym

Clown training w Potenzie

Od 19 do 25 listopada 2018 roku gościłyśmy w Potenzie we Włoszech, w ramach Programu Erasmus+ More than Words. Naszym nauczycielem był Raffaele Messina z organizacji Euro Net, którego wiedza i umiejętności są niezwykłe. Przez kilka dni uczyłyśmy się bycia klaunami, co jest bardzo trudną i bardzo piękną umiejętnością. Będziemy ją teraz wykorzystywać do pracy w stowarzyszeniu. Poznałyśmy wspaniałych ludzi z kilku krajów i kilku organizacji, nawiązałyśmy kontakty, przyjaźnie, miałyśmy swoich Aniołów i Anielice. A także bardzo ciekawe zadania do wykonania na ulicach jednego z najstarszych miast świata, czyli Matery. Bycie klaunem/klauną jest trudne, ale fakt dawania uśmiechu i radości jest nieoceniony! Vivat nasz nauczyciel Raffaele, vivat Przyjaciele z Erasmus+.