Dla wspólnego dobra

Информация о проекте

For English scroll down

Projekt “Dla wspólnego dobra. Szkolenia organizacji obywatelskiej w udińskiej mniejszościowej grupie etnicznej w Azerbejdżanie” miał na celu wsparcie udińskiej mniejszości etniczno- religijnej.

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

 • wizytę studyjną trzech przedstawicieli Albańsko–Udińskiej Wspólnoty Chrześcijańskiej Republiki Azerbejdżanu w Polsce, która odbyła się w sierpniu 2012. Podczas wizyty przedstawiciele wspólnoty zapoznali się ze sposobem funkcjonowania organizacji pozarządowych w naszym kraju oraz wzięli udział w szkoleniu muzealnym w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Odbyli również wizyty w dwóch skansenach: w Łowiczu i Sierpcu, gdzie zapoznali się ze specyfiką pracy tego typu obiektów. Dodatkowo odbyła się wizyta w skansenie Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz spotkanie z naszą organizacja, podczas którego opracowana została koncepcja warsztatów dla pozarządowych organizacji z Azerbejdżanu.
 • wizytę grupy specjalistów z Polski w Azerbejdżanie, która przeprowadziła szkolenia dla miejscowej społeczności, z zakresu efektywnego działania organizacji pozarządowych i praw człowieka oraz zagadnień muzealnych
 • ewaluacja projektu, na podstawie ankiet ewaluacyjnych prowadzonych podczas całego projektu, film z przebiegu projektu oraz zarchiwizowana dokumentacja fotograficzna

Projekt współfinansowany był w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku. Program “Wsparcie demokracji”.

Udnini – Albańsko-Udińska Wspólnota Chrześcijańska Republiki Azerbejdżanu została zarejestrowana 10 kwietnia 2003 roku, jako związek wyznaniowy, natomiast w związku ze zmianami konstytucji została przerejestrowani w 2009. Szefem organizacji jest pan Robert Mobili. Organizacja działa na rzecz odtworzenia i zachowania tożsamości kulturowej i religijnej Udinów, chrześcijańskiej grupy etnicznej zamieszkującej głównie miejscowość Nidż w Azerbejdżanie. Przy wsparciu ze strony zagranicznych organizacji wspólnota uczestniczyła w odbudowie kościoła Św. Elizeusza (2006) w Nidż oraz prowadzi prace nad przetłumaczeniem biblii na język udiński. Członkowie wspólnoty pracują nad wznawianiem obrzędowości i rytuałów religijnych mniejszości Udińskiej. Wspólnota wydała broszurę “Christianity in Caucasian Albania” autorstwa Faridy Mammadovej. Sponsorem wydawnictwa zostało Norwegian Humanitarian Enterprise. Drugą, wydaną przez wspólnotę pozycją jest książka “Les Oudis: une langue, une religion et une ethnographie”. Książka została wydana w  Baku w 2011 roku a jej autorem jest Rober Mobili. Sponsorowana była przez Ambasadę Francji w Azerbejdżanie. W maju 2011 roku Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wysłało swoich pracowników do Azerbejdżanu celem nawiązania współpracy ze wspólnotą Udińską. Spotkanie miało pomóc we wstępnym przygotowaniu, projektu budowy skansenu w Nidzu. W grudniu 2011 roku odbyła się ponowna wizyta pracowników PME w Nidżu, podczas której powstał film o wspólnocie Udinów.

Relacja z projektu

W dniach 3-9 sierpnia 2012 roku mieliśmy zaszczyt gościć w Polsce przedstawicieli Albańsko – Udińskiej Wspólnoty Chrześcijańskiej Republiki Azerbejdżanu, panów: Roberta i Rusłana Mobilego oraz Rafika Danakari.

Celem wizyty studyjnej, odbywającej się w ramach projektu “Dla wspólnego dobra. Szkolenia organizacji obywatelskiej w udińskiej mniejszościowej grupie etniczno-religijnej w Azerbejdżanie”, było zapoznanie naszych udińskich partnerów z zasadami funkcjonowania skansenów i muzeów w Polsce, z metodami archiwizacji zbiorów, a także z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na naszym terytorium.
Wizyta była bardzo intensywna i nasi goście mieli czas wypełniony praktycznie co do minuty. Pod opieką pani Justyny Laskowskiej-Otwinowskiej i pana Zbigniewa Olejnika zwiedzili skanseny w Łowiczu oraz w Sierpcu, wzięli udział w wykładach w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Wspólnie z członkami naszej organizacji: Krzysztofem Grzegorczykiem i Tomaszem Kozdrajem zapoznali się z funkcjonowaniem Muzeum Wsi Polskiej w Lublinie, a także dzięki pomocy Dyrektora Muzeum w Kozłówce – pana Krzysztofa Kornackiego poznali tajniki archiwizacji tamtejszych zbiorów muzealnych. Udało się zorganizować w Warszawie krótkie spotkanie z ekspertem od spraw Kaukazu, panem Wojciechem Góreckim, który w ostatniej swojej książce “Toast za przodków”, pisał o społeczności udińskiej.
Podczas wizyty w siedzibie naszej wiejskiej organizacji na Lubelszczyźnie, goście spróbowali wielu domowych, polskich specjałów, zachwycali się polską kuchnią tradycyjną, było ciepło i rodzinnie, a toastom nie było końca… Wspólnie oglądaliśmy gwiazdy przy pomocy teleskopu stowarzyszenia. Poznaliśmy także oczekiwania Wspólnoty, co do konkretnej tematyki warsztatów, które miały być prowadzone jesienią w Nidżu.

Wszystko przebiegło zgodnie z planem, harmonogramem, oczekiwaniami naszymi i gości, w dużej mierze dzięki naszej sąsiadce, tłumaczce – wolontariuszce, Natalii Sówce.

W dniach od 25 października do 2 listopada 2012 roku, grupa 8 osób z naszej organizacji oraz z Państwowego Muzeum Etnograficznego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pojechała na wizytę studyjną do Azerbejdżanu.

W ramach wizyty zostały przeprowadzone szkolenia dla społeczności udińskiej z zakresu:
– zarządzania organizacją,
– społeczeństwa obywatelskiego,
– praw człowieka w perspektywie współpracy rozwojowej,
– stworzenia scenariusza wystawy etnograficznej,
– translokacji budynków
– produktu lokalnego i Lokalnych Grup Działania
– pisania projektów,
– warsztatów dla dzieci szkolnych
– warsztatów etnograficznych dla kobiet,
– inwentaryzacji zbiorów do przyszłego muzeum,
– idei współczesnego muzeum i jego przydatności dla społeczności lokalnej.

Warsztaty z zakresu inwentaryzacji prowadzone były przy trzech wytypowanych przez mieszkańców Nidżu obiektach, które w ich trakcie zostały poddane omówieniu, ocenie i waloryzacji pod kątem ewentualnego wykorzystania jako siedziba muzeum/placówki skansenowskiej. Uczestnicy warsztatów z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat zarządzania organizacją.
Warsztaty muzealnicze uświadomiły mieszkańcom Nidż, jak wielkie bogactwo kryją ich strychy i piwnice (eksponaty do przyszłego muzeum). Wywiady i badania terenowe zbliżyły grupę polską do mieszkańców bardzo rozległego Nidżu (13 dzielnic), szczególnie podczas targu, wizyt w gospodarstwach, towarzyszenia w codziennych czynnościach, takich jak np. wypiek chleba. Dowiedzieliśmy się, że po II wojnie światowej (której piekło nie dotarło do Nidż, wojnę zatrzymały góry Wielkiego Kaukazu), w Nidż mieszkały Polki, wiele osób ma polskie korzenie,

Warsztaty etnograficzne, prowadzone również w szkole, pozwoliły na kontakt z grupą aktywnych kobiet- nauczycielek, z którymi współpraca otwiera duże możliwości kontynuacji prac w Nidż. Należy podkreślić, że kobiety wzięły udział w warsztatach etnograficznych i tych skierowanych do dzieci i to dało okazję do poruszania innych tematów i odkryło potencjał miejscowych kobiet (autorki podręcznika języka udińskiego dla dzieci, malarki, nauczycielek- pasjonatek). Fakt zakwaterowania we wsi, zbliżył nas i pozwolił na błyskawiczną integrację ze społecznością udińską, dzięki której mogliśmy liczyć na frekwencję na zajęciach.
W trakcie ostatniego dnia szkoleń w Nidż, mieliśmy wizytę monitorująca pana Mirosława Wiśniewskiego z Ambasady RP w Baku.

W Baku pracownicy PME nawiązali kontakt z Archiwum Państwowym, a pracownicy stowarzyszenia spotkali się z przedstawicielami organizacji UFUQ-S i Stowarzyszenia Pedagogów NUR. Zostaliśmy również zaproszeni do Ambasady RP na spotkanie z Ambasadorem RP, panem Michałem Łabendą.

Русский

Проект “для общего блага. Обучение общественных организаций в этническей меньшинствoвей группe Удинoв в Азербайджане», направлена ​на поддержку удинcких этнических религиозных меньшинств.

В рамках проекта будет:

1) учебная поездка трех представителей Aлбанско Удинcкей Xристианской Oбщины Республики Азербайджан в Польше, которa состоится в августе 2012 года. Во время визиты представители общественности будут змнакомитьcя з метод работы общественных организаций в нашей стране и принять участие в подготовке музея в Государственном Этнографическом Mузее в Варшаве, также посещение двух музеев под открытым небом: Лович и Серпц, где они будут озмнакомитьcя с конкретной работой объектoв этого типа . Кроме того, будет посещение музея под открытым небом в Люблинe, в Музей Замойский в Козлувкe и встречa с нашей неправительственнeй организацией, в течение которого будет разработана концепция семинаров для неправительственных организаций в Азербайджане.

2) в октябре, визит группы польских экспертов в Азербайджанe, которaя будет проводить обучение для местного населения, из эффективного функционирования неправительственных организаций, прав человека и тем o музее

3) в ноябре будет подготовленa развиткa проекта на основе исследованых анкет , проведенных в ходе оценки проекта, также будет редактировать видео из проекта и будут храниться фотографической документацией.

Удины

Албанскo – Удинскa Xристианскaя Oбщинa Азербайджанской Республики былa зарегистрированa 10 апреля 2003 года, в качестве религиозного объединения, но в связи с изменениями в Конституцию былa перерегистрированa в 2009 году.Руководительeм организации является пaн Роберт Мобили. Организация работает по восстановлению и сохранению культурной и религиозной самобытности Удинoв, христианские этнические группы, проживающие в основном деревни Ни́дж в Азербайджане. При поддержке иностранных организаций, общинa участвующилa в восстановлении костьиoлa cвятогo Елисейa (2006) в Ни́дж и работает над переводом Библии на удинcки язык . Члены общины работают над обновлением обрядoв и ритуалoв религиозныx удинcких меньшинств. Сообщество опубликовалo брошюру: Christianity in Caucasian Albania (Христианство в Кавказской Албании) , автор Фарида Маммaдова. Издатель при поддержке Norwegian Humanitarian Enterprise. Другой выпущенный сообществом, является книга Les Oudis: une langue, une religion et une ethnographie, Баку, 2011 г, автор Роберт Мобили, При поддержке посольство Франции в Азербайджане. В мае 2011 года Государственный Mузей Этнографии направил своих сотрудников в Азербайджан для того, чтобы наладить сотрудничество с сообществом Удинoв. Встреча должна была помочь в начальной подготовки, проект строительства музея под открытым небом в Ни́дж. В декабре 2011 состоялся повторнo посетить сотрудникoв PME в Ни́дж, во время которого сделанный был фильм о сообществе Удинoв.

С 3 до 9 августа мы с большим удовольствием принимали в Польше представителей Албанскo – Удинской Xристианской Oбщины Азербайджанской Республики: Роберта и Руслана Мобили, а также Рафика Данакари. Целью студийного визита, происходящего в рамках проекта «Для общего блага. Обучение общественных организаций в этнической меньшинственной группe Удинoв в Азербайджане», являлось ознакомление наших удинских партнеров с правилами функционирования скансенов и музеев в Польше, с методами архивизирования фонда, а также функционированием неправительственных организаций на нашей территории.

Визит был очень интенсивным и время у наших гостей было заполнено практически до минуты. Вместе с опекающими их Юстиной Ласковской Отвиновской и Збигневом Олейником они посетили музеи под открытым небом в Ловиче и Серпце, приняли участие в лекциях в Государственном Этнографическом Mузее в Варшаве. Вместе с членами нашей организации: Кжиштофом Гжегорчиком и Томашем Коздраем ознакомились с функционированием Музея Деревни Польской в Люблине, а также, благодаря помощи директора Музея в Козлувке – пана Кжиштофа Корнацкого, узнали
тайны архивизирования тамошнего музейного фонда. Удалось также организовать в Варшаве короткую встречу с экспертом по делам Кавказа – Войцехом Гурецким, который в последней своей книге «Тост за предков» пишет об удинской общности. Во время визита в местонахождении нашей деревенской организации в Люблинском воеводстве гости попробовали многие домашние, польские деликатесы, восхищались традиционной польской кухней, было тепло и по-семейному, а тостам не было конца… Мы вместе смотрели звезды с помощью телескопа нашей организации. Мы узнали также ожидания Общины касающиеся конкретной тематики семинаров, которые должны были бы производиться осенью в деревне Ни́дж. Все прошло по плану, по графику, согласно ожиданиям нашим и гостей, в большой степени благодаря переводчику-добровольцу, которым являлась наша соседка – Наталия Сувка.

Oб организации

Oрганизация сосредоточивает свою деятельность на:

– повышению профессиональных знаний и экологичeского сознания регионального общества,
– организации социально-культурного движения вокруг Oрганизации,
– действии в пользу развития местной демократии,
– действии в пользу этнических меньшинств и беженцев,
– глобальном образовании и развитии образования,
– международных обменах и контактах с зарубежьем,
– способствовании борьбе с дискриминационным отношением и действии по правам человека,
– способствовании широко понимаемой политике Европейского Союза,
– инициировании и поддержке социальной и профессиональной активности граждан, особенно в группах высокого риска или социально исключённых, в том числе безработных, инвалидов, пожилых, женщин, молодёжи и детей, а также беженцев и иностранцев.

Ассоциация работает уже 17 лет, в то время выполнила ряд проектов различного масштаба. Это были как союзные проекты (Европейского союза), так и средства из дотаций из частных фондов и министерств (Министерства иностранных дел, Министерства охраны окружающей среды, Министерства труда и социальной политики). Мы имеем опыт в: писании заявок на участие, проведении и регулировании проектов. Это были проекты, направлeнные как на местное общество, так и на широкий круг людей. Большой популярностью пользовался наш проект, осуществляемый в округе Района Любартовского и в Люблине, “Вокруг Крыши мира – культура и права человека”. Это был проект, финансируемый Министерством иностранных дел в рамках программы “Развитие образования” – Фондa – Образование для демократии. Мы представили в нём ситуацию, cyществyющyю в нескольких азиатских странах, особенно в Тибете. В вышеупомянутом проекте, мы работали с общественной администрацией, это обозначает, что главные события проекта состоялись в Любартове, с одобрения и при поддержке местных властей.

В 2007 году мы завершили проект в рамках программы – Польскaя зарубежнaя помощь 2007. Деятельность этого проекта была направлена ​ на локальное общество Golok Toe (Голок Тое) в Тибете (китайская провинция Сычуань). Мы были первой польской неправительственной организацией, которая осуществляла деятельность в этом регионе мира. На территории Golok Toe (Голок Toe) мы были первой организацией в мире. Проект был большой поддержкой прежде всего моральной и образовательной для жителей Кхам.
С 2009 года мы осуществляем, первоначально в рамках Фонда для Организации неправительственных, так называемых Норвежских фондов проект “Чужий? Приближение” предназначен для беженцев из Чечни и Грузии, проживающим в двух центрах для беженцев: в Лукове, и в Германии – в Леонове, а теперь и в Люблине. Это партнeрский проект нашей организации, Управления по делам иностранцев. Проект в настоящее время осуществляется в рамках Европейского фонда для беженцев, Программы 2011 года, финансируется ресурсами Европейского Союза.

ENGLISH

For the common good. Civic organization trainings in the Udi ethnic minority in Azerbaijan.

The Project “For the common good. Civic organization trainings in the Udi ethnic minority in Azerbaijan” aims to support the Udi ethnic and religious minority. As part of the project we plan: 1) a study visit of three representatives of the Alban-Udi Christian Community of the Republic of Azerbaijan in Poland which will take place in August 2012. During the visit, the community representatives will learn about the functioning of non-governmental organizations in our country. They will also participate in a museum training in the State Ethnographical Museum in Warsaw and visit two open-air museums: in Łowicz and in Sierpc, where they will learn about the specificity of the functioning of such places. Additionally, they will visit the open air museum in Lublin and the Zamoyski Museum in Kozłówka as well as meet our non-governmental organization. During this meeting, we will develop a concept for workshops for non-governmental organizations from Azerbaijan. 2) In October, a group of specialists from Poland will visit Azerbaijan to conduct trainings on effective functioning of non-governmental organizations, human rights and museum issues for local people. 3) In November, based on the surveys conducted, the project will be evaluated. We will also edit a movie about the project and archive photographic documentation.

The Udis

The Albanian-Udi Christian Community of the Republic of Azerbaijan was registered on 10th of April 2003 as a religious association and due to changes in the constitution it was re- registered in 2009. Mr. Robert Mobili heads the organization. The organization works for the restoration and preservation of cultural and religious identity of the Udis, a Christian ethnic group living mostly in the town of Nij in Azerbaijan. With the support of foreign organizations, the community participated in the reconstruction of the Saint Elisha’s church (2006) in Nij and is working on translating the Bible into Udi. Members of the community work on reviving customs and religious rituals of the Udi minority. The community has published a brochure: “Christianity in Caucasian Albania” by Farida Mammadova. The brochure is sponsored by Norwegian Humanitarian Enterprise. Another publication of the community is a book entitled “Les Oudis: une langue, une religion et une ethnographie” by Robert Mobili. The book is sponsored by the Embassy of France to Azerbaijan. In May 2011, the State Ethnographical Museum sent its employees to Azerbaijan to establish cooperation with the Udi community. The meeting was supposed to help to initially prepare the project of an open air museum in Nij. In December 2011, the employees of the State Ethnographical Museum made another visit to Nij during which a movie about the Udi community was made.

From October 25 through November 2, 2012, a group of 8 persons from our organization, the Stat Ethnographic Museum and the National Heritage Board of Poland made a study visit to Azerbaijan.

As part of the visit, we conducted the following trainings for the Udi community:

 • managing and organization
 • civil society
 • human rights in the perspective of
 • development cooperation
 • creating a scenario of an ethnographic exhibition
 • translocation of building
 • local project and Local Action Groups
 • drafting projects
 • workshops for school children
 • ethnographic workshops for women
 • stocktaking of collection for future museum
 • the idea of contemporary museum and its usefulness for local community

 

Workshops on stocktaking were carried out in three locations selected by the inhabitants of Nij. The locations were discussed, assessed and evaluated in terms of possible use as a seat of a museum/an open-air museum. Participants of the workshop listened to the lecture on managing an organization with great interest.

Museum workshops made the inhabitants of Nij realize the wealth hidden in their attics and basements (exhibits for the future museum). Interviews and field studies brought together Polish group with the inhabitants of very extensive Nij (13 neighborhoods), especially during fair, visits to households and accompanying in day-to-day errands such as bread baking. We learned that after World War II (which didn’t reach Nij due to the Great Caucasus mountains) in Nij lived Polish women and many people have Polish roots.

Ethnographic workshops, conducted also in school, enabled establishing contact with a group of active women – teachers, cooperation with whom opens up possibilities to continue activities in Nij. It should be emphasized that women participated in ethnographic workshops and workshops for children. They had the opportunity to touch upon other subjects and discovered the potential of local women (authors of the Udi language handbook for children, painters, women passionate about teaching). The fact that we lived in the countryside brought us together and enabled immediate integration with Udi community and therefore we could expect them to come to our workshops in great numbers.

During the last day of trainings in Nij, we were visited by Mr Mirosław Wiśniewski from Polish Embassy in Baku. In Baku, the employees of the State Ethnographic Museum established contact with the State Archive and the society’s employees met the representatives of UFUQ-S organization and the society of NUR Teachers. We were also invited to meeting in the Embassy of the Republic of Poland to meet Mr. Michał Łabenda, Ambassador of the Republic of Poland.

Between 3rd and 9th of August, we had the honor of hosting in Poland the representatives of the Albanian-Udi Christian Community of the Republic of Azerbaijan, Messrs. Robert and Rusłan Mobili and Mr. Rafik Danakari.

The aim of the study visit, which was part of the project “For the common good. Civic organization trainings in the Udi ethnic minority in Azerbaijan”, was to familiarize our Udi partners with the rules of functioning of open-air museums and museums in Poland, methods of archiving collections and the functioning of non-governmental organizations in our territory. The visit had a very tight schedule and its every minute was virtually filled. Under the supervision of Mrs. Justyna Laskowska-Otwinowska and Mr. Zbigniew Olejnik, the guests visited open-air museums in Łowicz and in Sierpc and attended lectures in the State Ethnographical Museum in Warsaw. Together with the members of our organization: Krzysztof Grzegorczyk and Tomasz Kozdraj, they learned about the functioning of the Open Air Village Museum in Lublin. Also, due the support of Director of the Zamoyski Museum in Kozłówska – Mr. Krzysztof Kornacki, they learned about the ins and outs of archiving the museum’s collection. We managed to organize a short meeting with Mr. Wojciech Gorecki, an expert on Caucasian affairs, who writes about the Udi community in his latest book “Toast za przodków” (A Toast to Ancestors).
During visit to the seat of our rural organization in the Lublin region, the guests tasted many homemade Polish specials and praised the traditional Polish cuisine. The ambience was warm and friendly and we had lots of toasts. We watched the stars using the association’s telescope. We also became acquainted the community’s expectations regarding topics of workshops which would be conducted in fall in Nij.
Everything went according to plan, schedule and our and our guests’ expectations to a large extent thanks to our neighbor – a volunteer translator Natalia Sówka.

About the association

The association is focused on:

 • increasing professional knowledge and ecological awareness of the region’s society
 • organizing social and cultural events around the association,
 • working towards the development of local democracy,
 • working for the benefit of national minorities and refugees,
 • global and developmental education,
 • international exchanges and foreign relations,
 • promoting anti-discriminatory attitudes and acting for the benefit of human rights,
 • promoting broadly understood politics of the European Union,
 • initiating and supporting social and professional activity of the citizens, especially those from high risk groups or those socially excluded, including among other things the unemployed, the disabled, seniors, women, youth and children, refuges and foreigners.

 

The association has been operating for 17 years during which time it has conducted several projects at different scales. These were both UE projects as well as ones sponsored by private foundations and ministries (the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of the Environment, the Ministry of Labor and Social Policy). We have experience in drafting fiches, conducting and settling projects. We conducted projects for both the local community as well as for a wider audience. “Around the Roof of the World – culture and human rights”, our project conducted in Lubartów Poviat and in Lublin, was very popular. It was financed by the Ministry of Foreign Affairs as part of the program “Developmental Education” of the Education for Democracy Foundation. In the project, we presented the situation existing in a few Asian states, especially in Tibet. In the abovementioned project, we collaborated with public administration, which means that major events took place in Lubartów, with the approval and support of local authorities. In 2007, we conducted a project which was part of the Polish Foreign Aid 2007. The activities of this project were targeted at the local community of Golok Toe in Tibet (Sichuan Province, China). We were the first Polish non- governmental organization to conduct activities in this part of the world. In Golok Toe, we were the first foreign organization. The project was a huge moral and educational support for the inhabitants of Kham. Since 2009, we have been carrying out, initially as part of The Non-Governmental Organizations Fund, the so called Norwegian Financial Mechanism, the project “STRANGERS? Growing closer together” targeted at refugees from Chechnya and Georgia living in two refugee centers: in Łuków and in Niemce-Leonów and now also in Lublin. It is a partnership project of our organization and the Office for Foreigners. It is currently continued as part of the European Refugee Fund, Program 2011 financed from the EU funds.