More than words

Projekt „More than words” w ramach Programu Erasmus+

Projekt More than Words ma na celu poszerzenie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz rozwijanie umiejętności trenerskich edukatorów, pracowników socjalnych oraz wszystkich profesjonalistów i aktywistów zaangażowanych we wspieranie migrantów i innych mniejszości w rozwiązywaniu problemów związanych z integracją i komunikacją.

Będziemy rozwijać paneuropejski program szkoleń w zakresie interkulturowej komunikacji niewerbalnej, zbierając doświadczenia naszych partnerów z różnych obszarów szkoleń i działań kreatywnych takich jak teatr, taniec, terapia przez humor czy opowiadanie historii (storytelling). Projekt jest kluczowy dla europejskich relacji ze społecznościami migrantów i innymi mniejszościami, w szczególności w związku z napiętą sytuacją polityczną i społeczną na starym kontynencie.

Integracja migrantów i innych mniejszości nie jest wyłącznie kwestią dobrych chęci. Brak podstawowych umiejętności komunikacyjnych mocno ogranicza wzajemne zrozumienie pomiędzy migrantami i innymi grupami społecznymi. Bariery komunikacyjne dotyczą także trudności związanych z różnicami kulturowymi i występują nawet jeśli ludzie rozumieją język.

Integracja szczególnie narażonych grup społecznych w społeczeństwach europejskich stanowi wyzwanie, które wykracza poza granice narodowe i wymaga odpowiedzi w postaci paneuropejskiej strategii angażującej wiele podmiotów.

Głównym celem projektu jest więc opracowanie europejskiego modułu szkoleniowego oferującego nowe rozwiązania organizacjom rządowych i pozarządowych w odpowiedzi na znaczące wyzwania. Pośród innych intelektualnych rezultatów projektu znajduje się podsumowanie dobrych praktyk, platforma szkoleń międzykulturowych on-line i film dokumentalny przedstawiający poszczególne etapy wdrażania projektu. Zostaną one zaprezentowane na lokalnych wydarzeniach upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej (ang. Multiplier event) pozwalającym organizacjom użytkowników skorzystać z dokonanych odkryć i wypracowanych metodologii.

More than Words to trzyletni projekt ukierunkowany na pakiety robocze, rezultaty pracy intelektualnej, kamienie milowe, szkolenia i międzynarodowe spotkania. Zadanie kierowanie pakietami roboczymi zostanie podzielone pomiędzy partnerów. Taki system ma zapewnić aktywny udział wszystkich partnerów w projekcie i konieczność ponoszenia przez nich odpowiedzialności za jego realizację. Pakiety robocze będą realizowane równolegle i silnie oddziaływać wzajemnie na siebie.

Główne działania związane z projektem są następujące:

  • organizacja pięciu szkoleń opartych o wcześniej ustalone wytyczne i analizę potrzeb. Szkolenia będą prezentowały cztery metody prowadzenia szkoleń o niewerbalnej komunikacji oraz ich podsumowanie;
  • stworzenie paneuropejskiego modułu szkoleniowego ściśle powiązanego ze szkoleniami testowanymi w czasie wydarzeń upowszechniających
  • stworzenie interaktywnej platformy szkoleń międzykulturowych,
  • realizacja kilkuczęściowego filmu dokumentalnego w trakcie trwania projektu;
  • upowszechnienie rezultatów projektu, między innymi w trakcie lokalnych wydarzeń upowszechniających.

Projekt opiera się na strategicznym partnerstwie z organizacjami działającymi w całej Europie na tych samych zasadach i pracujących z migrantami i zaniedbanymi społecznościami. Rozwija i dzieli się doświadczeniami w celu tworzenia zbiorowej metodologii pracy w szkoleniu międzykulturowym. Partner wiodący, organizacja Border Crossings mająca swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, pracuje nad dialogiem międzykulturowym poprzez edukację zawodową i sztuki wizualne i stworzyła silną i kreatywną metodologię, aby wspierać porozumienie pomiędzy kulturami za pomocą teatru i kreatywnych metod nauczania. Koncepcje, doświadczenia i obszary działania partnerów są różne, ale wzajemnie uzupełniające się. Istnieją dwie główne grupy partnerów, z których każda ma swoją rolę w projekcie. Grupa diagnozująca potrzeby składa się z trzech organizacji mających bezpośrednie doświadczenia z radzeniu sobie ze sprawami migrantów i grup szczególnie narażonych (Narud, AEL i Dla Ziemi). Grupy odpowiedzialne za szkolenia będą miały swój wkład w innowacyjne metody komunikacji niewerbalnej: Border Crossings ze spektaklami teatralnymi, CRN z tworzeniem cyfrowych historii, Euro net z humorem i klaunadą, a IKTE z tańcem i terapią ruchu. Będą odpowiedzialne za szkolenia, stworzą szkolenie podsumowujące i raport oparty na analizie potrzeb, którym towarzyszą działania monitorujące pierwszej grupy.

Głównym celem projektu jest więc opracowanie europejskiego modułu szkoleniowego oferującego nowe rozwiązania instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowych w odpowiedzi na znaczące wyzwania.

Innymi rezultatami projektu będą: podsumowanie dobrych praktyk, platforma szkoleń międzykulturowych on-line i film dokumentalny przedstawiający poszczególne etapy wdrażania projektu. Zostaną one zaprezentowane na lokalnych wydarzeniach upowszechniających, których celem jest także zachęcenie innych organizacji i instytucji do wdrożenia wypracowanych metodologii i narzędzi.

Skip to content