„Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce”

„Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce”

Nasz nowy, partnerski projekt, m.in. z Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

W ramach projektu powstanie sieć organizacji pozarządowych, osób i instytucji publicznych, które będą upowszechniać współpracę szkół z asystent(k)ami międzykulturowymi (AM), asystent(k)ami edukacji romskiej (AER) i osobami pełniącymi funkcję pomocy nauczyciela (PN). Są to osoby, których zadaniem
jest wspieranie edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji, dzieci z mniejszości etnicznych i narodowych oraz ich rodzin, a tym samym całych społeczności szkolnych i społeczności lokalnych.
Różnią się formalnym aspektem zw. z zatrudnieniem:
 Pomoc nauczyciela (PN) to osoby, zatrudnione przez dyrekcje szkół, do których uczęszczają dzieci nieznające języka polskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki. PN są zatrudniania na podstawie Ustawy o systemie oświaty ze środków publicznych – przekazanych przez organ prowadzący szkołę (najczęściej jest to urząd gminy albo – w dużych miastach – urząd dzielnicy).
 Asystentk/ka międzykulturowy/a (AM) to osoba pracująca w szkole, aby wspierać dzieci z doświadczeniem migracji, która jest formalnie zatrudniona i wynagradzana przez organizację pozarządową.
 Asystent/ka edukacji romskiej (AER) to osoba zatrudniona w szkole ze środków publicznych (subwencji oświatowej), którymi dysponuje dyrektor szkoły. Jej zadaniem jest wspieranie edukacji i integracji dzieci romskich oraz ich rodzin.

Obecność takich osób w szkole to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań wspierających edukację i integrację dzieci z doświadczeniem migracji oraz dzieci z mniejszości etnicznych i ich rodzin. Sprzyja także niwelowaniu stereotypów i uprzedzeń zw. m.in. z pochodzeniem, pochodzeniem etnicznym i narodowością (ksenofobia, antysemityzm, romofobia), kolorem skóry (rasizm) i wyznaniem (isalmofobia). Długofalowo, praca AM, PN i AER przyczynia się do budowania dialogu
międzykulturowego w społecznościach lokalnych, większej spójności oraz solidarności społecznej. Jednocześnie efektem zatrudniania AM, PN i AER jest empowerment grup mniejszościowych, ponieważ funkcję AM, PN i AER pełnią zazwyczaj osoby należące do danej grupy narodowościowej, kulturowej czy
etnicznej.
W ramach projektu upowszechnimy wśród szkół oraz organów prowadzących wiedzę dot. możliwości zatrudniania AM, PN i AER oraz zachęcimy je do korzystania z tego rozwiązania. Jest to potrzebne, ponieważ mimo, że w Polsce od wielu lat obowiązują przepisy umożliwiające zatrudnianie AM, PN i AER w szkołach, wciąż wiele placówek nie zna tych przepisów i nie korzysta z nich. Chcemy, aby zatrudnianie AM, PN i AER stało się realnie działającym rozwiązaniem systemowym. Aby tak się stało, szkoły i organy prowadzące potrzebują wiedzy na temat możliwości współpracy z AM, PN i AER oraz wiedzy na temat korzyści, jakie przynosi ta współpraca. W odpowiedzi na te potrzeby, w ramach projektu planujemy:
1. Strategiczne spotkania sieciujące dla organizacji pozarządowych, szkół, AM, PN i AER oraz instytucji wspierających szkoły (organów prowadzących, poradni psychologiczno-pedagogicznych).
2. Stworzenie strony internetowej, ulotki a także klipu informacyjnego adresowanego do szkół i organów prowadzących, dot. możliwości zatrudniania i współpracy szkół z AM, PN i AER oraz zachęcającego do podejmowania takiej współpracy.
3. Spotkania informacyjne w miastach i miejscowościach, gdzie działają organizacje zrzeszone w koalicji, zachęcające szkoły do współpracy z AM, PN i AER oraz zachęcające organy prowadzące do finansowania zatrudnienia AM, PN i AER.
II. Partnerzy
Koalicję jako partnerzy będą współtworzyć następujące organizacje, instytucje i podmioty:
 Fundacja w Stronę Dialogu (dawniej Fundacja Dialog-Pheniben, Kraków, dialogpheniben.pl),
 Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja (Kraków, fundacjareja.eu),
 Fundacja Kobiety Wędrowne (Sopot (Trójmiasto), FB: Fundacja Kobiety Wędrowne),
 Fundacja Polskie Forum Migracyjne (Warszawa, forummigracyjne.org),
 Elsi Adajew, prezes Fundacji Sintar im. Issy Adajewa, aktywista internetowy / YouTuber
(Warszawa: sintar.eu, YouTube: Elsi Adajew),
 Stowarzyszenie Dla Ziemi (Lublin, dlaziemi.org),
 Stowarzyszenie na rzecz Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada (Wrocław, nomada.info.pl),
 Stowarzyszenie 9dwunastych (Białystok, 9dwunastych.org),
 Wydział Oświaty Dzielnicy Ochota w Warszawie.

Skip to content