polski | english | francais | deutch
   
 
starthistoriazespolceleaktualnoscizrealizowane projektydarczyncykontaktfilmy
  Zealizowane projekty >
 

 

Po to, by móc efektywniej rozwijać nasz Region, a także starać się o fundusze Unii Europejskiej coraz bardziej niezbędne jest wykazanie umiejętności współpracy partnerskiej pomiędzy lokalnymi organizacjami rządowymi, pozarządowymi i sektorem prywatnym.
Stąd zrodziła się potrzeba osiągnięcia takiego porozumienia.

W dniu 10.stycznia 2005 r w Urzędzie Gminy Kamionka z inicjatywy Stowarzyszenia Ekologicznego "Dla Ziemi" odbyło się spotkanie w sprawie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy organizacjami z naszej gminy i z gminy Firlej. Do jej podpisania zaprosiliśmy przedstawicieli szkół, lokalnych stowarzyszeń, Domów Kultury, bibliotek, banków oraz Muzeum Zamoyskich.
Aby deklarację mogły podpisać Urzędy obu gmin potrzebne są decyzje Rady Gminy.
W związku z tym, sprawa porozumienia zostanie omówiona na najbliższych Sesjach i głęboko wierzymy, że wśród sygnatariuszy znajdą się obie gminy.

Mamy nadzieję, że porozumienie partnerskie, którego treść drukujemy poniżej da początek owocnej współpracy, zrodzi wiele wspólnych pomysłów, inicjatyw i w końcu zrealizowanych projektów.

Porozumienie o współpracy w ramach Partnerstwa "Luba Kraina"

Niżej podpisani przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz naszego regionu, uznając, że :
1. Nasz region jest bogaty zarówno w wartości przyrodnicze jak i kulturowe, perspektywy rozwoju wiązać więc należy zarówno z kultywowaniem tych wartości jak i również z tworzeniem nowoczesnych infrastruktur służących jej mieszkańcom.
2. Nasz region boryka się z szeregiem problemów natury gospodarczej, społecznej i ekologicznej, stanowiących poważne wyzwania dla władz i mieszkańców tych terenów. Problemy te wymagają podjęcia wspólnych działań mających na celu inicjowanie i wdrażanie nowych przedsięwzięć.

Postanawiamy:
Podjąć współpracę partnerską pomiędzy przedstawicielami władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, oświaty i wszystkich innych środowisk działających w Regionie.

Partnerzy ufają, że:
Partnerstwo przyczyni się do stworzenia i realizacji wspólnej wizji rozwoju zrównoważonego Regionu przy wykorzystaniu pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy regionalnej. Realizacja rozwoju zrównoważonego wyraża się przez równorzędne uwzględnienie w procesie decyzyjnym racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.

Celem partnerstwa jest:
Zintegrowanie rozproszonych dotychczas działań organizacji pozarządowych, samorządu oraz lokalnych przedsiębiorców na rzecz rozwoju zrównoważonego, ochrony dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego oraz współpracy w Regionie.

W związku z powyższym niżej podpisani deklarują:
1. Promowanie i rekomendowanie działań i przedsięwzięć różnych środowisk społecznych przez włączanie ich w szeroką inicjatywę regionalną zmierzającą do zrównoważonego rozwoju całego Regionu;
2. Zbliżanie i łączenie różnych działań w Regionie, zarówno dużych kompleksowych projektów, jak i mniejszych, bardziej lokalnych przedsięwzięć indywidualnych grup społeczności lokalnych;
3. Pełniejsze wykorzystanie możliwości, potencjału i zainteresowań różnych środowisk społecznych Regionu do realizacji działań oraz aktywizację społeczności lokalnej;
4. Wymianę informacji i doświadczeń oraz zwiększanie świadomości, wiedzy i akceptacji społecznej dla przedsięwzięć realizowanych w Regionie;
5. Pozyskiwanie środków finansowania na realizację różnych przedsięwzięć w Regionie;
6. Wspieranie i inicjowanie regionalnych koalicji, porozumień oraz umów o współpracy w Regionie.

Sygnatariusze:
1.Porozumienie jest otwarte na nowych partnerów;
2.Powołane zostaną jednostki koordynujące działania partnerów niniejszego porozumienia.

Szczegółowe zasady współpracy oraz ilość i charakter jednostek koordynujących określi Regulamin Partnerstwa, uchwalony na pierwszym walnym zebraniu sygnatariuszy Porozumienia.

 

Design & code by PECZA - Kacper Pęczuła
Wszystkie prawa zastrzeżone (C) dla SEDZ | pobież logo | kontakt: dlaziemi@dlaziemi.org