polski | english | francais | deutch
   
 
starthistoriazespolceleaktualnoscizrealizowane projektydarczyncykontaktfilmy
  Zealizowane projekty > projekt 03/2005
 

Projekt "Inny, znaczy interesujący" dotacja w ramach Programu Phare "Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej" styczeń- wrzesień 2005r

koordynacja Ewa Kozdraj
kierownik merytoryczny Justyna Otwinowska

Celem projektu jest wypracowanie pozytywnego obrazu odmienności etnicznej w środowisku wiejsko- miejskim.
Pragniemy zapoznać młodzież z wielokulturową tradycją regionu, który przed II wojną światową zamieszkiwała zarówno ludność polska, żydowska, niemiecka, romska, jak i na mniejszą skalę ukraińska. Pamięć o tej ludności zachowało na pewno najstarsze pokolenie, z którymi młodzież przeprowadzać będzie wywiady typu etnograficznego. Badania naukowe udowadniają, że w większości przypadków na terenach wiejskich panuje stereotypowe postrzeganie odmienności etnicznych. Pragniemy za pomocą wykładów, zwrócić uwagę młodzieży na ten negatywny fenomen i spróbować zaszczepić im pozytywny sposób postrzegania odmienności. Temu celowi również ma służyć przedstawienie prawoczłowieczego aspektu z jednej strony dyskryminacji, z drugiej- postaw antydyskryminacyjnych. Ponieważ stereotypy etniczne rodzą się na bazie nieznajomości odmiennych kultur, pragniemy za pomocą warsztatów i wykładów w połączeniu z pracą własną młodzieży poszerzyć ich wiedzę na ten temat. Najmocniejszy efekt pragniemy uzyskać przez umożliwienie młodzieży bezpośrednich kontaktów, zarówno z przedstawicielami tych grup etnicznych (Romowie, Żydzi, Ukraińcy, Niemcy), jak zdobyczami ich kultury poprzez, między innymi, zwiedzanie zabytków historycznych w Polsce i poza granicami naszego kraju, co przewidziano jako nagrodę w planowanym konkursie.

Wybór wieku grupy docelowej bezpośrednich beneficjentów projektu- 16, 17 lat- wynika z założenia optymalnej elastyczności edukacyjnej naszych beneficjentów. Są już w stanie wiele zrozumieć, a jednocześnie są zdolni do efektywnej pracy własnej. W projekcie przewidujemy udział ośmiu klas z kilku szkół, czyli w efekcie grupy około 240 uczniów. Poza tym bezpośrednimi beneficjentami projektu będą dorośli mieszkańcy okolicznych wsi i Lubartowa, którzy zechcą podzielić się swoimi wspomnieniami z młodzieżą przeprowadzającą z nimi wywiady etnograficzne.
OPIS PROJEKTU

1. Faza wstępna projektu- styczeń
-Projekt rozpoczęliśmy od opracowania kwestionariusza do badań terenowych, dotyczącego wspomnień obecności na tym terenie innych, niż polskie, grup etnicznych, wykonanego przez zawodowego etnografa- kierownika merytorycznego projektu z ramienia stowarzyszenia.
- Następnie odbyły się konsultacje z dyrekcją i nauczycielami z czterech wybranych szkół z Lubartowa, Kamionki i Firleja.
- Uczniowie zostali zapoznani z metodą badań terenowych. Został rozdany w szkołach opracowany przez nas kwestionariusz do badań.

2. Badania terenowe-styczeń
Na badania terenowe przeznaczyliśmy dwa tygodnie, w trakcie których każdy z uczniów miał za zadanie przeprowadzenie dwóch wywiadów z przedstawicielami poprzednich pokoleń. W tej fazie projektu odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zadań przez uczniów będą ponosić nauczyciele- opiekunowie danej grupy. Badania terenowe zakończyły się zebraniem materiałów do dalszej analizy, służącej wykonaniu opracowania do celów edukacyjnych realizowanych w kolejnej fazie projektu.

3. Opracowanie materiałów szkoleniowych-luty
Opracowanie materiałów służyć ma uzmysłowieniu uczniom cech wizerunku przedstawicieli grup obcych etnicznie charakterystycznych dla badanych terenów wiejskich. W ten sposób można będzie skonfrontować w opracowaniu materiał wyobrażeniowy z realnym opisem danej grupy etnicznej. Tak przygotowany materiał edukacyjny posłużył wykładom etnograficznym przewidzianym na następną fazę projektu.

4. Wykłady etnograficzne i samodzielna praca uczniów- marzec
Były to wykłady dotyczące kultury zarówno materialnej jak i duchowej grup etnicznych zamieszkujących okoliczne tereny w okresie międzywojennym i obecnie (np. Romowie). Poruszany będzie też problem stereotypowego postrzegania obcych oraz prawoczłowieczy aspekt działań antydyskryminacyjnych.
Wykłady prowadzone były w blokach po cztery godziny lekcyjne w każdej klasie, w czterech szkołach czyli objęły 32 godziny lekcyjne. Wykłady poprowadził kierownik merytoryczny projektu, który jest etnografem oraz absolwentem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Dając uczniom podstawę w postaci wykładów, zaprosiliśmy ich do dalszej samodzielnej pracy w oparciu o podręczniki etnograficzne. Dla każdej szkoły zakupiliśmy komplet niezbędnych podręczników, które wzbogaciły szkolne biblioteki.

5.Przygotowanie własnych prezentacji artystycznych- od kwietnia do czerwca
Po wykładach na początku kwietnia w poszczególnych klasach wyłonione zostały 5-7 osobowe zespoły, które zechciały wziąć udział w konkursie, dowolnie wybierając formę artystycznej ekspresji, spośród trzech proponowanych (widowisko obrzędowe, prezentacja muzyczna albo filmowa) oraz grupę etniczną, którą chcą zaprezentować. Warsztaty, ćwiczenia poprowadzą członkowie stowarzyszenia, a konsultantami etnicznymi są: dla grupy ukraińskiej- Bogdan Bracha z Orkiestry Świętego Mikołaja, dla cygańskiej- Rom- Patryk Hoffman oraz dla grupy żydowskiej-Marcin Skrzypek z Teatru NN z Lublina.

Grupy:

Grupa z klasy Pana S.Komara - Firlej

 

Grupa z klasy Pana R. Borzęckiego - Lubartów

 

Grupa z klasy Pani M.Kornackiej - Lubartów

 

Grupa z klasy Pani E. Stępień - Lubartów

 

Grupa z klasy Pani A. Lipki - Lubartów

 

Grupa z klasy Pani A. Grzegorczyk - Firlej

 

Grupa z klasy Pana R. Borzęckiego - Lubartów

 

6. Przygotowania i przeprowadzenie konkursu- czerwiec
Tę fazę realizacji projektu wyobrażamy sobie jako święto, na które będą zaproszeni uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, władze lokalne, media oraz jak najszersza publiczność.
Impreza odbędzie się 22 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie w sali Teatralnej o godzinie 11-tej.
Planujemy intensywną promocję (wykonanie plakatów i zaproszeń, itd.). Konkurs oraz głosowanie i ogłoszenie wyników konkursu odbędą się w ciągu jednodniowej, kilkugodzinnej imprezy. Przewidziane zostały dwie nagrody główne:
I i II miejsce, ustanawiane poprzez głosowanie wybranego jury oraz specjalne wyróżnienie ustanowione przez prowadzące projekt stowarzyszenie. Rezerwując możliwość wyróżnienia wybranego przez nas zespołu chcemy zapewnić sobie okazję do wyrażenia własnych preferencji artystycznych.

 

Pani J. Otwinowska - inauguracja konkursu

 

Jury konkursu oraz Pan Starosta.
Od lewej: Pani Dyr. A. Kucharczyk, Pan Starosta M. Starownik,
Pan Dyr. Z. Moskaluk, Pani A. Szczepaniak, Pani Dyr. J. Tomasiewicz,
Pani E. Listosz, Pani Dyr. K. Mazurek, Pan Dyr. J. Gryglicki .

 

Zdięcia z konkursu:

Sprawozdanie z konkursu - kliknij

7.Nagrody- lipiec, sierpień
Miejsce pierwsze w lipcu młodzież wyjedzie na wycieczkę przez Tarnów, Kraków do czeskiej Pragi , potem na kilka dni do osady romskiej w Tatrach.

Zdjęcia z wycieczki- kliknij

Drugie miejsce to ośmiodniowy wyjazd w sierpniu na Ukrainę.

8. Podsumowanie i ewaluacja- wrzesień
Ankiety ewaluacyjne rozdawane będą w kilku turach: publiczności konkursu w trakcie jego trwania, uczniom biorącym udział w projekcie, lecz nie nagrodzonym - w czerwcu, zaś nagrodzonym w trakcie wycieczek. Ostatni miesiąc realizacji projektu przeznaczamy zostanie na wykonanie ewaluacji i dokumentacji audio-wizualnej projektu. Opracowana dokumentacja wydana będzie na płytkach CD i rozdana wszystkim uczestnikom konkursu (ok.100 sztuk) na początku następnego roku szkolnego jako pamiątka oraz materiał promujący projekt.

Design & code by PECZA - Kacper Pęczuła
Wszystkie prawa zastrzeżone (C) dla SEDZ | pobież logo | kontakt: dlaziemi@dlaziemi.org